MENY

Oppstart på Læringsmiljøprosjektet

Hausten 2013 starta arbeidet i dei første ti kommunane som er valt ut til å vera med i første runde av Utdanningsdirektoratets satsing som har fått namnet Læringsmiljøprosjektet.

Utdanningsdirektoratet har gitt Læringsmiljøsenteret i oppdrag å tilby målrettet støtte og rettleiing til kommunar og kommunens skular som har vedvarande høge mobbetal.

Ti kommunar start i haust

I samarbeid med fylkesmennene og Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) har Utdanningsdirektoratet avdekka 250 skular som har høge mobbetal. 54 av skulane har hatt vedvarande høye mobbetall de siste årene. For å bistå disse skolene har Udir gitt Læringsmiljøsenteret i oppdrag å etablere, leia og administrere fire rettleiingsgrupper som skal støtte og rettleie kommunane og deira skular. Prosjektet har fått tittelen: Bedre læringsmiljø.

I første pulje, som starta hausten 2013, har ti kommunar takka ja til rettleiing i å førebyggke og redusere mobbing.

Rettleiing i starten

Hensikta med rettleiinga er å bidra til varig endring og videreutvikling av skolen som organisasjon, slik at leiarar og tilsette betre kan utvikle elevane sitt læringsmiljø. Dette føreset systematisk utvikling over tid. Både skuleeigarar, skuleleiing og personalet ved kvar skule må vera involvert i arbeidet, gjennom å etablere  eit forpliktande samarbeid.

Kunnskapsgrunnlaget

Arbeidet med å betre læringsmiljøet i dei utvalde kommunane og skulane byggjer på kunnskapsgrunnlaget som Utdanningsdirektoratet har bygd opp og som er gjengitt på Utdanningsdirektoratet sine nettsider og i Notat om mobbing (pdf).

Rettleiinga vil bruke varierte og behovstilpassede metodar og verktøy for å utvikle systemforståelse, leiing og organisasjon, styrkje lærernes kompetanse med spesielt vekt på klasseleiing, relasjonane til elevane og korleis dei skal betre relasjonen mellom elevane.

Organiseringen

Læringsmiljøsenteret har hausten 2013 oppretta rettleiingsgrupper i kvar av dei fire fylkesmannsregionane. Direktør ved senteret Einar Christiansen leiar prosjektet, og lederne for veiledningsgruppene i hver region, som er ansatt ved Læringsmiljøsenterets avdelinger i Porsgrunn og Stavanger, har lang erfaring fra skoleutvikling og mobbeforskning. Ledere i hver region.

Rettleinga vil byggje erfaringar som senteret har gjort i liknande støttetiltak for skular og kommunar for å utvikle godt læringsmiljø, samt forskingsbasert kunnskap om mobbing, endringsleiing og organisasjonsutvikling.

 

Tekst: Elin Kragset Vold