MENY

Balanse i livet – læringsmiljø og psykisk helse i videregående skole

Balanse i livet er en vitenskapelig utprøving av et mestringstiltak for å stimulere elevers evne til å mestre skolehverdagen og bedre deres psykiske helse.

Jente sitter i ro på en rund benk mens det går folk forbi. Prosjektet tar for seg tema som stressmestring gjennom mindfulness, selvregulert læring og sosial kompetanse.

Hoveddelen av prosjektet er et mestringskurs for elever som går over 6 skoletimer. Temaene i kurset vil inkludere trening i stressmestring gjennom mindfulness, selvregulert læring og sosial kompetanse. Disse temaene vil fordeles over 2 timer hver.

Treningen i mindfulness, en metode for økt oppmerksomhetsregulering og stressreduksjon, har som mål å øke elevenes evne til å takle prestasjonsrelatert stress i skolehverdagen.

Treningen i selvregulert læring fokuserer på hvordan elevene kan øke deres evne til å håndtere skolearbeidet på en effektiv måte.

Temaet sosial kompetanse søker å fremme elevenes relasjonelle ferdigheter gjennom opplæring i kommunikasjonsferdigheter. Hensikten er å stimulere deres evne til å inngå i gode samarbeidsrelasjoner i skolen og til å etablere og ta vare på gode vennskap.

Arbeidsmøte med skolene

Representanter fra hver deltakende skole har deltatt på et arbeidsmøte i forkant av tiltaket, for å kunne komme med innspill på hvordan disse tre temaene best kan konkretiseres for å nyttiggjøres i en skolekontekst.

Det gis i tillegg to oppfølgingssesjoner med gjennomgang av kursets tema for å bistå elevene i å vedlikeholde det de har lært.

For å styrke mulighetene for at elevene tar i bruk nye ferdigheter i skoleteksten, vil elevenes lærere gis en innføring i hva kurset innebærer og hvordan de hjelpe elevene til å ta i bruk de ferdighetene de lærer gjennom kurset, samt hvordan en som lærer kan hjelpe elever til å takle stress.

Evalueringen

Utprøvingen vil gjennomføres blant ca. 250 elever på studiespesialiserende retning i VGII. Ytterligere vil ca. 300 elever fra samme studieretning utgjøre en kontrollgruppe. Tre videregående skoler deltar.

Dette innebærer at ca. halvparten av VGII-klassene på hver skole vil delta i tiltaket, mens et tilsvarende antall klasser vil utgjøre kontroll- eller sammenligningsgruppe. Fordeling av klasser til tiltaks- og kontrollgruppe på den enkelte skole vil gjøres ved et tilfeldighetsprinsipp der det er mulig, samtidig som praktisk hensyn vil tas.

Prosjektet vil bli evaluert ved hjelp av en digital spørreskjemaundersøkelse blant alle elevene som deltar (både de i tiltaks- og kontrollgruppe) og fokusgruppeintervjuer med noen elever som har vært med i tiltaket, samt lærere som har hatt klasser som har deltatt i tiltaket. Spørreskjemaet tar ca. 20 minutter å fylle ut. Dette gjøres i forkant av tiltaket, like etter tiltakets slutt, samt ca. 3 måneder etter tiltakets slutt. Spørsmål som stilles fokuserer blant annet på opplevelse av press og stress i forbindelse med skolearbeidet, elevenes evne til å mestre stress, deres motivasjon for skolearbeid, opplevelse av emosjonell, faglig og sosial støtte, samt opplevelse av ensomhet, mobbing, fravær, psykiske helse og tilfredshet med livet, og tanker/planer om å slutte på skolen.

Kort tid etter tiltakets slutt vil det gjennomføres fokusgruppeintervju med et utvalg elever som har deltatt i tiltaket, og et utvalg lærere som har hatt elever i tiltaket. Formålet er å få frem tanker, meninger og følelser rundt tiltaket og dets potensielle nytteverdi. I forkant av intervjuet vil de utvalgte informantene motta et skjema med spørsmål som vil diskuteres under selve intervjuet. Hvert intervju har en varighet på ca. 1 skoletime. Ved behov vil intervjugruppen presenteres for de tolkninger som er gjort av intervjuene, for slik å sikre at analysene er så valide som mulig.

Hvis ønskelig av den enkelte skole, vil kontrollgruppene få en forkortet versjon av tiltaket etter at datainnsamlingen er avsluttet.

Prosjekteier

Prosjektet tilhører en postdoktorstilling i utdanningsvitenskap ved Læringsmiljøsenteret, og finansieres av Universitetet i Stavanger. Prosjektet er knyttet til programområdet for forskning «Læringsmiljø og psykisk helse» som ledes av professor Edvin Bru.

Prosjektet er godkjent i Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste (NSD).