MENY

Stress som subjektiv opplevelse

Begrepet stress kan enkelt defineres som opplevd ubalanse i de krav man står ovenfor og de ressurser man har tilgjengelig. Ettersom stress er basert på vår tolkning av situasjoner vi står i, er stress en subjektiv og individuell erfaring.

Fem elever på videregående skole som kaster hver sin tennisball i luften.

Kortsiktig, sunt og akutt stress er noe som aktiverer stressreaksjoner i øyeblikket, som ikke oppleves som overveldende, og derfor kan håndteres. Langsiktig, vedvarende og kronisk stress er noe som bevarer en stressreaksjon i oss over tid, og som vanskeliggjør mestring av situasjonen man står i.

Elever kan oppleve krav fra ulikt hold, både på skolen fra lærere og medelever, i venneflokken, fra foreldre, og ikke minst fra seg selv. Dersom elevene opplever at de ikke har nok ressurser tilgjengelig til å takle det som stresser dem, vil de kunne føle seg overveldet og unngår gjerne å forholde seg til det som stresser dem. Årsakene til en opplevelse av å ikke besitte nødvendige ressurser kan blant annet ha å gjøre med at de ikke vet hvordan de kan mestre situasjonen, eller at de har for mange ting som stresser dem på en gang til at de klarer å forholde seg til de ulike stressorene. Dette kan lede til en negativ spiral av dårlig stressmestring.

Evnen til å mestre eller takle det som stresser oss, avhenger av individuelle faktorer som tidligere erfaringer, personlighet og psykisk helse, og faktorer i elevenes omgivelser som personer de interagerer og omgir seg med og hvordan disse mestrer ulike problem. Det er mange måter å forsøke å mestre problemer på, hvorav noen er bedre enn andre. Metoder som innebærer unngåelsesstrategier kan virke positivt på kort sikt, men kan skape større problemer på lengre sikt. Eksempler kan være bruk av ulike rusmidler og å ikke forholde seg til problemet. Gode mestringsteknikker vil være aktiv problemløsning eller en refortolkning og aksept av stressor dersom den ikke kan endres. Eksempler kan være åpne for dialog ved konflikt med andre, eller å finne en mening med det en står ovenfor. Akutt stress kan være enklere å mestre, mens det langvarige, kroniske stresset kan være vanskeligere å endre og krever en større innsats. Lærer har en meget viktig rolle for elever når det gjelder å mestre stress. Å føle støtte fra lærer er en faktor som bidrar til at elevene kan styrke troen på egen mestring.

Tips til lærere

  • "Catch them coping successfully"
    • Når du opplever at elever mestrer en situasjon på en god måte, si det til dem! La elevene vite at du legger merke til hva de gjør, og belønn dem gjennom positive tilbakemeldinger.
  • Oppmuntre til at godt nok er godt nok.
    • Når elever ikke er fornøyde med karakterer eller andre prestasjoner som blir vurdert, hjelp dem da til å sette situasjonen i perspektiv. Fokuser gjerne på utgangspunktet man sammenligner med, fremfor å sammenligne med andre som gjør det bedre. Å gå fra karakteren 1 til 3 i et fag er en større prestasjon enn å gå fra 4 til 5.