MENY

Ny masteroppgave i BAMBI-prosjektet

I Bambi-prosjektet blir det gjennomført flere ulike del-studier. Den nyeste publikasjonen i prosjektet er en masteroppgave i spesialpedagogikk skrevet av Marit Wee Hansen med tittelen ”Små barn og samlivsbrudd – En kvalitativ studie av aktive tiltak i barnehagen”.

Hansen har beskrevet aktive tiltak som har blitt brukt i norske barnehager i møte med barn som har opplevd samlivsbrudd. Hun har videre forsøkt å gi en oversikt over informantenes erfaringer med egne tiltak, samt hvilke syn informantene har på aktive tiltak i barnehagen. Avslutningsvis har hun sammenlignet de norske tiltakene med det amerikanske evidensbaserte programmet Children of Divorce Intervention Program (CODIP).

Et generelt inntrykk var at det ikke er mange norske barnehager som har spesielle tiltak rettet mot barn som opplever samlivsbrudd. Etter en relativt omfattende sondering i norske barnehager etter informanter, viste det seg at det var det tre stykker som hadde drevet et aktivt arbeid i forhold til dette temaet og som var villig til å delta i en intervjustudie. De norske tiltakene ble sammenlignet og det fantes både likheter og forskjeller. Gjennomgående i flere av tiltakene var foreldresamarbeid, dialog, støtte/relasjoner og bruk av metaforer. Alle de tre informantene rapporterte gode erfaringer med tiltakene sine.

Avslutningsvis ble elementer i de norske tiltakene sammenlignet med det Amerikanske evidensbaserte tiltaket CODIP. Tema som gikk igjen både i det amerikanske og flere av de norske tiltakene var foreldresamarbeid, støttende miljø, bruk av metaforer, historier og bøker. Det som særpreget det amerikanske tiltaket var trening av gruppeledere, lek-basert intervensjon og at programmet var manual-basert.

Forskning viser at CODIP har positiv effektivt på utvikling og tilpasning blant barn som har opplevd samlivsbrudd både i en direkte oppfølgingsstudie og i en oppfølgingsstudie etter to år. Flere elementer eller handlingsalternativer i de norske tiltakene lignet på elementer i CODIP. Resultatene fra denne studien tyder på at de ansatte har gode erfaringer med mange av disse handlingsalternative i Norge. Derfor er det sannsynlig at flere av disse handlingsalternativene kan være aktuelle for andre norske barnehager.

Her kan du lese Marit Wee Hansens masteroppgave (pdf)