MENY

Små barn og samlivsbrudd

I denne oppgaven ser Hanne Skjelten Tveit nærmere familieterapeuters erfaringer med symptomer og tiltak blant barn som opplever samlivsbrudd, for å se om kunnskapen har overføringsverdi til barnehagen.

Hensikten bak masteroppgaven var å vinne kunnskap om familieterapeuters erfaringer med symptomer og tiltak blant små barn som opplever samlivsbrudd. Tanken bak dette er at kunnskapen kanskje kan ha en overføringsverdi til barnehagene. Tveit har gjennomført kvalitative intervju med fire informanter som har erfaring i arbeid rettet mot små barn og familier som opplever samlivsbrudd. Gjennom intervjuene kom det frem råd og mulige tiltak rettet mot norske barnehager. Studiens funn indikerer at barn som opplever samlivsbrudd kan ha flere utfordringen knyttet til hendelsen, og mye tyder på at barnehageansatte kan være en viktig støtte for disse barna.

Last ned Tveits oppgave (pdf)

Barn holder hender