MENY

Georgia-prosjektet

Siden 2006 har Norge og Georgia samarbeidet for å legge til rette for å gi opplæring til barn og unge med funksjonsnedsettelser i det georgiske utdanningssystemet. Prosjektene har resultert i at stadig flere georgiske barn og unge i dag får sin opplæring ved den hjemmeskolen de naturlig sokner til.

Introduction of Inclusive Education in Vocational Education and Training (VET) System in Georgia

Samarbeidet med Georgiske utdanningsmyndigheter om «inkluderende opplæring» har pågått siden januar 2007, og kom i stand som følge av et initiativ fra georgiske utdanningsmyndigheter som ønsket faglig og økonomisk bistand fra Norge knyttet til introduksjon og utvikling av Inkluderende opplæring i Georgia.

I første fase i samarbeidet ble det etablert et pilotprosjekt rettet mot 10 skoler i hovedstaden, Tbilisi. Målsettingen var å legge til rette for at barn med funksjonsnedsettelser skulle få tilbud om opplæring ved sin nærskole. Tidligere var det vanlig at barn med funksjonsnedsettelser enten fikk sin opplæring ved institusjoner av svært varierende kvalitet, eller de var prisgitt en hjemmetilværelse uten opplæring overhodet. I noen tilfeller ble det gitt såkalt «home schooling», ved at en lærer kom hjem til eleven noen få timer pr. uke.

Videreføringsfasen (fase II) hadde i store trekk samme innretning. I denne fasen ble innsatsen rettet mot samtlige ni regioner i landet, da med unntak av Sør-Ossetia og Abkhasia, som etter krigshandlingene i 2008, ikke var mulig å inkludere i prosjektet.

Når barn og unge med særskilte, spesialpedagogiske behov nå fikk tilgang til sin naturlige hjemmeskole, stod man overfor en rekke utfordringer. Av disse kan særlig nevnes behovet for kompetansebygging blant georgiske lærere og skoleledere. I tillegg ble det nedlagt mye arbeid knyttet til holdningsendringer i den georgiske befolkningen knyttet til synet på mennesker med funksjonsnedsettelser i sin alminnelighet.

Arbeid knyttet til Public awareness har således hatt en fremtredende plass i prosjektet. Ved bruk av TV-kampanjer, boards langs de store utfartsveiene, der logoen til Ministry of Education and Research of Norway står side om side med logoen til det georgiske Ministry of Education and Science, kan en i dag si at Inkluderende opplæring er blitt tydeliggjort på den nasjonale agendaen i Georgia.

For å sikre bærekraft innenfor utdanningsfeltet, var det videre nødvendig også å involvere georgiske universitet. Et utstrakt samarbeid med norske utdanningsinstitusjoner- og miljøer har gjort at man i dag har etablert studieprogram både på Bachelor- og Masternivå innenfor ulike spesialpedagogiske emner.

I tillegg har man, i regi av prosjektet, etablert en georgisk variant av den Internasjonale sommerskolen ved Universitetet i Oslo (UiO) i nært samarbeid med Ilia State University i Tbilisi. Videre kan nevnes at ytterligere fem universitet i dag tilbyr et program innenfor temaet «The Concept of Inclusive Education.»

Prosjektadministrasjonen innenfor det georgiske utdannings- og vitenskapsdepartementet består i dag av fem personer på heltid, og flere av disse har gjennomgått et Internasjonalt Masterprogram ved Universitetet i Oslo innenfor fagområdet «Special needs Education» innenfor rammen av «Quota Scheeme», finansiert av den norske stat. Dette gjelder også avdelingsdirektøren med overordnet ansvar for den georgiske delen av prosjektsamarbeidet.

Politiske myndigheter i Georgia har, i de åtte årene prosjektsamarbeidet har pågått, hele tiden gitt aktiv støtte til det arbeidet som gjøres. Skiftende statsråder og statssekretærer har involvert seg aktivt i arbeidet med å profilere prosjektet, både innad i Utdannings- og vitenskapsdepartementet og også overfor andre georgiske departementer.

Medio april 2015 arrangeres den andre internasjonale konferansen i regi av prosjektet, også denne gang med deltakelse av en norsk statssekretær fra Kunnskapsdepartementet. Birgitte Jordahl blir således den tredje statssekretæren fra Norge som gir bidrag inn i prosjektet ved sin tilstedeværelse. Også representanter fra norsk UD vil delta sammen med den norske ambassadøren til Aserbajdsjan og Georgia. Konferansen vil ha som hovedoverskrift, «Creating Opportunities», og det tematiske innholdet vil i særlig grad ha fokus mot å bygge bro mellom utdanning og arbeid for georgisk ungdom med funksjonsnedsettelser.

Etter et møte med statssekretæren i det georgiske Helse- og arbeidsdepartementet i februar 2015, der det georgiske utdannings- og vitenskapsdepartementet sammen med Kunnskapsdepartementet samt norsk prosjektleder deltok, ble det enighet om å utarbeide et «memorandum» mellom de to departementene. Målsettingen var å etablere et tiltak for å regulere felles fremstøt overfor georgiske arbeidsgivere, alt med en målsetting om å legge til rette for at funksjonshemmede ungdommer kan sikres jobb etter endt utdanning. Helse- og arbeidsdepartementet i Georgia bidrar selv med betydelige midler til dette arbeidet.

Den pågående fasen er den tredje og siste i prosjektsamarbeidet og vil avsluttes høsten 2016. Prosjektet er i hovedsak finansiert av det norske utenriksdepartementet, men med en georgisk delfinansiering i tråd med inngått samarbeidsavtale. Dette innebærer en gradvis økning av den georgiske egenfinansieringen i prosjektet. I siste året i prosjektsamarbeidet (2016) vil Georgia selv stå for 30% av det norske bidraget, og har deretter forpliktet seg til selv å bære samtlige kostnader i videreføringen av de aktiviteter og stillingsetableringer som er gjennomført i regi av prosjektsamarbeidet mellom de to landene. Det samme prinsippet har vært gjeldende også i de to foregående prosjektfasene.

Hovedmålsettingen i den pågående prosjektfasen er å gi tilbud om skoleplass ved en fag- og yrkesopplæringsinstitusjon til georgisk ungdom med ulike former for funksjonsnedsettelser.

Som en konsekvens av dette, har arbeidet med kompetanseutvikling innenfor ulike spesialpedagogiske fagområder fremstått som et særlig sentralt tema helt siden prosjektet ble lansert. Dette arbeidet, overfor blant annet skoleledere og lærere, pågår kontinuerlig med bistand fra norske og georgiske fagmiljøer og gjennom de strukturer som er blitt utviklet i regi av prosjektet. 

Ved utgangen av 2014 har om lag 150 elever med ulike former for funksjonsnedsettelser fått skoleplass ved de seks institusjonene som er omfattet av prosjektet.

I tillegg til utfordringer kjent fra de to foregående prosjektene, står en i dette prosjektet overfor en rekke omfattende utfordringer som må håndteres faglig og politisk på en måte som kan bidra til at ungdom med ulike former for funksjonsnedsettelser får tilgang til georgisk arbeidsliv etter endt utdanning.                

Det kan óg legges til at Statsbygg har gitt verdifulle bidrag inn i arbeidet ved at en har introdusert «Bygg for alle» - konseptet i sammenheng med ombygging av de seks utdanningsinstitusjonene som er omfattet av prosjektet. Georgiske arkitektstudenter og deres professorer samt representanter for «Construction Department innenfor det georgiske utdanningsdepartementet har vært på studiebesøk i Norge og har besøkt en rekke videregående skoler med yrkesfaglige studieprogrammer. Gjennom dette tiltaket er nå «Universell utforming» (Universal design) blitt en del av den georgiske agendaen.

I prosjektet har en, som tidligere nevnt, tatt høyde for at det knyttes kontakter mellom politikere på høyt nivå i flere departementer og med sentrale organisasjoner og bransjeforbund innenfor georgisk arbeidsliv.

I et land med særlig høy arbeidsledighet, og med få eller ingen etablerte statlige incentivordninger overfor arbeidsgivere, fremstår det som utfordrende å bygge broer fra utdanning til arbeid for ungdom med funksjonsnedsettelser med ulike behov for tilretteleggingsordninger.

I arbeidet med å inkludere ungdom med funksjonsnedsettelser i georgisk fag- og yrkesopplæring, står en overfor en særlig utfordring når det gjelder tunghørte og døve elever. Prosjektet har, i samarbeid med Statped, påbegynt et større arbeid med utvikling av en georgisk tegnordbok. I dag er om lag 1000 tegn samlet inn fra en rekke utdanningsprogram innen fagopplæringen. Samtidig har vi en situasjon der det fra georgisk side er tatt initiativ til at prosjektet også bør legge til rette for at døve elever innenfor fag- og yrkesopplæringen må sikres kvalitet i opplæringstilbudet. Dette vil kreve tilgang til tolketjenester i opplæringen.

I dag er situasjonen den at de kun i begrenset grad har tilgang til ufaglærte tolker, ikke sjelden ved hjelp av familiemedlemmer. Behovet for en mer formell opplæring i tolkeetikk og skoletolking innenfor rammene av en fremtidig georgisk tolkeutdanning fremstår som særlig aktuelt. I dag eksisterer det ikke et tilbud innenfor dette området.

Årets utgave av Georgian Summer Academy on Inclusive Education (sommerskolen) er et første skritt i dette arbeidet, og det er en ambisjon, så vel i den georgiske som i den norske prosjektadministrasjonen, å få med de best kvalifiserte fagfolkene fra Norge ved gjennomføringen av dette tiltaket i siste uke i juni d.å.

Avslutningsvis kan nevnes at det som en del av den pågående prosjektfasen samt som en forlengelse av den foregående fasen, har vist seg nødvendig å vurdere norsk deltakelse i arbeidet med foreldreopplæring i tegnspråk. Innenfor fag og yrkesopplæringen vil det være avgjørende at foreldre får opplæring i tegnspråk for å kunne hjelpe sine døve barn og ungdommer med skolearbeidet. Utgangspunktet kommer som følge av et initiativ fra det georgiske utdannings- og vitenskapsdepartementet, som selv vil bidra med finansiering av tiltaket.

 

Tekst: Einar Christiansen, direktør ved Læringsmiljøsenteret/prosjektleder for samarbeidet med Georgia