MENY

Arbeidsmåter

Læreren som er nærmest klassen/gruppen eller eleven, bestemmer hva man skal arbeide med, og hvilke tiltak som skal gjennomføres i praksis.

Den som har skoen på vet best hvor den trykker. Dette er utgangspunktet for hvem som skal bestemme hva det skal arbeides med i gruppene når lærerne analyserer og reflekterer over hva som kan være hensiktsmessige forståelses- og strategivalg for å løse eller redusere utfordringer i skolen.

Når lærere selv definerer hva som er komplekst og vanskelig vet de sannsynligvis også best hva de har behov for å lære mer om. En slik tilnærming til utviklingsarbeid i skolen gjør at det er lærerne som selv uttrykker eventuelle behov for ny teori. Det er ikke overordnede nivå som definerer hva lærere bør lære mer om.

Systematikk, analyse og refleksjon

LP-modellen er en systemteoretisk analysemodell og ikke en metode. Det er en modell for analyse av pedagogiske utfordringer, utvikling av læringsmiljø og realisering av tilpasset opplæring i skolen. Hensikten er å få en eksplisitt forståelse av de faktorer som utløser, påvirker og opprettholder elevenes handlinger og atferd. Modellen innehar en rekke arbeidsprinsipper som viser hvordan man skal gå fram for å komme fram til hva som bør gjøres. Lærerne skal selv finne fram til hva som bør gjøres for å utvikle gode læringsmiljø. Tiltakene skal rettes inn mot og redusere betydningen av de faktorene som utløser og opprettholder problemer i skolen.

Arbeidet med LP-modellen følger ikke en tradisjonell strategi der en metode eller et bestemt tiltak skal prøves ut i skolen. Tiltakene som lærerne skal gjennomføre skal utvikles lokalt ut fra en analyse av utfordringen og betingelsene i den enkelte klasse/gruppe eller skole. Dette er i samsvar med forskning om hvordan utviklingsarbeid bør drives i skolen.

Framgangsmåten kan enkelt skisseres som følger:

Analyse og refleksjonsdel:

  • En lærer legger fram en utfordring knyttet til en elev, gruppe/klasse eller egen klasseledelse i læregruppen.
  • Felles analyse av utfordringen for å komme fram til en konkret problemstilling og hva man skal hente inn informasjon om.
  • Felles planlegging for informasjonsinnhenting.
  • Informasjonsinnhenting.
  • Analyse av informasjonen, på jakt etter faktorer som kan opprettholde det man ønsket å endre.

Strategi og tiltaksdel:

  • Felles strategi og tiltaksutvikling.
  • Felles utarbeiding av plan for gjennomføringen av tiltakene.
  • Lærer gjennomfører planen i tre til seks uker.
  • Felles evaluering av gjennomføringen.
  • Planene kan revideres underveis.

Læreren er ikke alene

Alle lærere er deltakere i interne lærergrupper og de mottar støtte i prosessen fra kolleger og fra PP-tjenesten. Arbeidet med analyse og refleksjon skjer i fast etablerte grupper over tid. De samme kollegaene møtes til fast oppsatte tider – de systematiserer samarbeidet. I arbeidet har de et felles ansvar for å belyse utfordringer i ulike teoretisk perspektiv.

LP-modellen forutsetter at lærerne samarbeider for blant annet å sikre best mulig kvalitet på arbeidet. Det skal etableres lærergrupper der lærerne møtes regelmessig for å anvende prinsippene i modellen. Det kan se ut som om det er en fordel at lærergruppene er satt sammen på tvers av eksisterende team og klassetrinn. I lærergruppene utnevnes en leder som leder arbeidet i gruppen fremover.