MENY

Lærergrupper, koordinatorer og nettverk

Arbeidet med LP-modellen er organisert med lærergrupper, en koordinator og et nettverk som går på tvers av flere skoler.

Lærergruppene

Gruppene består av 5–7 lærere som skal settes sammen på tvers av eksisterende team. Dette betyr at godt innarbeidede samarbeidsgrupper må brytes opp, og nye skal lages. Begrunnelsen for dette er først og fremst at arbeidet med LP-modellen skal føre til at en forstår utfordringer og problemer ut fra nye perspektiver. Det er lettere å se nye perspektiver på saker en selv ikke er oppe i til daglig eller har hørt mye om fra før. Jo nærmere en selv står problemet, jo vanskeligere er det å forstå nye sider ved saken. Det er nettopp hensikten med lærergruppene at en skal få hjelp til å belyse saken på nye måter.

I oppsummeringsmøter ved avslutningen av LP-prosjektet, erfarte veilederne ved Lillegården kompetansesenter at mange lærere ønsket å opprettholde strukturene i prosjektet i det videre arbeidet.[1] Dette sier noe om at organiseringen og strukturene i LP-modellen viser seg å være hensiktsmessige. Men det kom også fram noen utfordringer knyttet til det å møtes jevnlig, på tvers av klassetrinn, blant annet på grunn av ekstra tid til møter. Noen valgte å bruke teamene som lærergrupper, men erfarte da at det var fristende å presse inn andre oppgaver i møtene.

Leder i lærergruppa

Den som er leder i lærergruppa skal sørge for at arbeidet i møtene gjennomføres i samsvar med den systemteoretiske analysemodellen og de ulike prinsippene i LP-modellen. Samtidig må han eller hun ta ansvar for at det er framdrift i gruppas arbeid. Lederen skal også kvalitetssikre den interne kommunikasjonen i gruppa, blant annet ved å legge til rette for et godt samarbeidsklima og en mest mulig åpen kommunikasjon. Lederen i ei lærergruppe skal helst ikke ha noen annen lederfunksjon i skolen, som for eksempel teamleder. Begrunnelsen for dette er at det vil være lettere for lærergruppeleder å ha fokus på arbeidet med analysemodellen dersom hun ikke har det praktiske/administrative ansvaret som ligger til funksjonen som teamleder.

Også kombinasjonen spesialpedagogisk kontakt og lærergruppeleder kan være uheldig, fordi spesialpedagogens rolle gjerne er å ha fokus på enkeltelevens individuelle forutsetninger og behov. Vi utelukker ikke at det finnes lærere som vil klare å ”bytte hatter” og kombinere slike roller, men rådene her er gitt for å skape oppmerksomhet mot utfordringer som kan ligge i det å skulle lede gruppa i tråd med prinsippene i LP-modellen.

Koordinator

Koordinatoren ved skolen er PP-tjenestens kontaktperson. Koordinator skal samordne arbeidet i de enkelte lærergruppene, og sørge for nødvendig oppfølging på administrativt nivå av tiltak som bestemmes i lærergruppene. Der det viser seg at flere grupper jobber med de samme utfordringene, kan det være aktuelt å ta dette opp i skolens LP-gruppe, slik at hele skolen jobber sammen om denne type saker. Gjennom veiledningen kan PP-tjenesten erfare ulike forhold som det er behov for å diskutere med koordinator, som for eksempel gruppesammensetning og gruppeledelse.

Koordinator er også skolens LP-kontakt utad, for eksempel på nettverksmøter og andre møter. Hun skal ha ansvar for formidling av informasjon og fagstoff om LP-modellen internt i skolen. Vedkommende skal også ha ansvar for at kartleggings- og evalueringsarbeidet knyttet til LP-modellen blir gjennomført, i nært samarbeid med Høgskolen i Hedmark hvor Thomas Nordahl nå er ansatt.

Nettverk

Nettverk for skolenes LP-grupper skal opprettes og driftes av kommunens LP-koordinator.

I dette nettverket vil det være viktig å sikre felles forståelse av sentrale temaer, for eksempel det teoretiske grunnlaget, bruk av analysemodellen, ulike forhold som hemmer god utvikling og så videre. Det kan også være behov for møter mellom skolenes koordinatorer og kommunens LP-koordinator, for blant annet å utveksle informasjon, sikre god framdrift, og sørge for at sentrale fagtemaer blir ivaretatt som en del av kommunens kompetanseutvikling.

 

Tekst: Torunn Tinnesand og Sandra Val Flaatten