MENY

Evaluering 2008–2010 videregående skole (LPVGO)

I perioden 2008–2010 ble LP-modellen for første gang testet ut i videregående opplæring. sju videregående skoler fra fire fylker deltok.

Fra rapporten:

Høsten 2010 gir elevene uttrykk for at de opplever mindre bråk og uro i timene, noe mindre utagerende atferd, en bedre relasjon med lærerne sine og medelever, samt at det ser ut til å være et noe bedre innhold på timene og en bedre struktur, enn det elevene høsten 2008 opplevde. Elevenes kontaktlærere vurderer at elevene i 2010 har bedre kontroll på sinnet sitt og at de er mer tolerante overfor andre.

Studien finner sammenhenger mellom områder lærerne har drøftet i lærergruppene og iverksatt tiltak på og resultater i det kvantitative materialet. Resultatene fra det kvantitative datamaterialet kan indikere at lærernes systematiske arbeid i lærergruppene har gitt en positiv utvikling av egen praksis, både når det gjelder kompetanse i klasseledelse og til å skape gode relasjoner til elevene.

Last ned rapporten:

Ann Margareth Aasen og Anne Kostøl: «Det gjelder å holde ut»: en kvalitativ og kvantitativ evaluering av pilotprosjektet LP-modellen i videregående opplæring 2008-2010 (LPVGO)