MENY

Evaluering av utviklingsprosjektet 2002–2005 (LP)

Evalueringen av LP-prosjektet (2002–2005) viser gode resultater på sentrale områder i skolen.

Blant resultatene er:

  • Elevene i prosjektskolene viser bedre sosial kompetanse i form av selvkontroll, tilpasning til skolens normer og selvhevdelse.
  • Elevene viser mindre problematferd og det er mer ro og orden i undervisningen. Omfanget av mobbing har gått klart ned.
  • Det er blitt bedre relasjoner mellom elev og lærer, og miljøet mellom elevene har også utviklet seg i en positiv retning.
  • Miljøet og kulturen i skolen har utviklet seg positivt, og det er etablert et sterkere samarbeid mellom lærerne.
  • Foreldrene er mer fornøyd med den informasjonen de får fra skolen og den dialogen de har med lærerne.

Elevene i prosjektskolene har oppnådd bedre resultater enn kontrollskolene på følgende områder:

  • Skolefaglige prestasjoner i norsk, matematikk, engelsk og natur- og miljøfag har økt med 0,4 karakterer i gjennomsnitt
  • Sosial kompetanse blant elevene har økt
  • Bråk og uro i undervisningen er redusert
  • Det er mindre konflikter mellom elevene og en klar nedgang i mobbing

Last ned rapporten:

Thomas Nordahls rapport om utviklingsprosjektet: Læringsmiljø og pedagogisk analyse: en beskrivelse og evaluering av LP-modellen (pdf)