MENY

Litteraturliste for LP-modellens teorigrunnlag

Bøkene og artiklene på denne listen utgjør det teoretiske grunnlaget som LP-modellen bygger på. Listen er ment som dokumentasjon. Man trenger ikke å lese alle titlene for å kunne arbeide med LP.

Andresen, B. (2009). Billeder af en udviklingsorientered skole. Fredrikshavn: Dafolo.

Bachman, K. og Haug, P. (2006). Forskning om tilpasset opplæring. Volda: Høgskulen i Volda. (Forskningsrapport: 62)

Bergkastet, I., Dahl, L. og Hansen, K.A. (2009). Elevenes læringsmiljø – lærernes muligheter: en praktisk håndbok i relasjonsorientert klasseledelse. Oslo: Universitetsforlaget.

Birkemo, A. (2001). Hva er en god skole? Rapport 1. Oslo: Pedagogisk forskningsinstitutt, Universitetet i Oslo.

Bronfenbrenner, U. (1979). The ecology of human development: experiments by nature and design. Cambridge: Harvard University Press.

Charlton, T. og  David, K. (ed.) (1993). Managing misbehaviour in schools. (2nd ed.) London: Routledge.

Damsgaard, H.L. (2007). Når hver time teller: muligheter og utfordringer i en profesjonell skole. Oslo: Cappelen Akademisk.

Eide, H. og Eide, T. (2008). Kommunikasjon i relasjoner: samhandling, konfliktløsning, etikk. (rev. utg.). Oslo: Gyldendal Akademisk.

Frønes, I. (2006). De likeverdige. Oslo: Universitetsforlaget.

Gresham, F. M. og Elliott, S. N. (2002). Undervisning i sosiale ferdigheter: en håndbok. Oslo: Kommuneforlaget.

Hattie, John (2009). Visible learning: a synthesis of over 800 meta-analyses relating to achievement. New York: Routledge.

Hargreaves, A. (1996). Lærerarbeid og skolekultur: læreryrkets forandring i en postmoderne tidsalder. Oslo: Ad Notam Gyldendal.

Heggen, K., Jørgensen, G. og Paulgaard, G. (2003). De andre: ungdom, risikosoner og marginalisering. Bergen: Fagbokforlaget.

Imsen, G. (2003). Skolemiljø, læringsmiljø og elevutbytte: en empirisk studie i grunnskolen. Trondheim: Tapir akademisk forlag.

Kjærnslie, M., Lie, S., Olsen, R. V., Røe, A. og Trumo, A (2004). Rett spor eller ville veier?. Oslo: Universitetsforlaget.

Larsen, T. (2005). Evaluating principals` and techers` implementation of Second Step. Bergen: Universitet i Bergen.

Manger, T. og Nordahl, T. (2006). Integritet og systematikk: evaluering av pedagogisk utviklingsarbeid i to kommuner. Oslo: Utdanningsdirektoratet.

Nordahl, T. (1997). Rasjonalitetsforklaringer på avvikende handlinger i skolen. I: Norsk Pedagogisk Tidskrift, nr. 3.

Nordahl, T. (2000). En skole – to verdener: et teoretisk og empirisk arbeid om problematferd og mistilpasning i et elev- og lærerperspektiv. Oslo: Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring. (NOVA-rapport 11/00).

Nordahl, T. (2001). Instrumentalisme og program for læring av sosial kompetanse. I: Norsk Pedagogisk Tidsskrift, 1: 337-349.

Nordahl, T. (2002a). Eleven som aktør: fokus på elevenes læring og handlinger i skolen. Oslo: Universitetsforlaget.

Nordahl, T (2002b). Systemarbeid: et pedagogisk utviklingsarbeid ved Lusetjern skole. Prosjektrapport. FTO.

Nordahl, T (2003). Makt og avmakt i samarbeidet mellom hjem og skole: en evaluering innenfor Reform 97. Oslo: Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring. (NOVA rapport 13/03).

Nordahl, T. (2005). Læringsmiljø og pedagogisk analyse: en beskrivelse og evaluering av LP-modellen. Oslo: Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring. (NOVA-rapport 19/05).

Nordahl, T, Sørlie, M.-A., Manger, A. og Tveit, A. (2005). Atferdsproblemer blant barn og unge: teoretiske og praktiske tilnærminger. Bergen: Fagbokforlaget.

Nordahl,T. og Dobson, S. (2009). Skolen og elevenes forutsetninger: om tilpasset opplæring i pedagogisk praksis og forskning. Vallset: Oplandske Bokforlag.

Nordahl, T., Sunnevåg, A.K. og Ottosen, A.L. (2009). Evaluering av LP-modellen 2006-2008. Hamar: Høgskolen i Hedmark. (Rapport /09).

Nordenbo, S.E. [et al.] (2008). Lærerkompetencer og elevers læring i førskole og skole: et systematisk review udført for Kunnskapsdepartementet Oslo.  Århus: Danmarks Pædagogiske Universitetsskole, Universitetet i Århus. (Rapport, Dansk Clearinghouse for Uddannelsesforskning).

Nygård, R. (1993). Aktør eller brikke: om menneskers selvforståelse. Oslo: Ad Notam Gyldendal.

Ogden, T. (1995). Kompetanse i kontekst: en studie av risiko og kompetanse hos 10- og 13-åringer. Oslo: Barnevernets Utviklingssenter.

Ogden, T. (2002). Sosial kompetanse og problematferd i skolen: kompetanseutviklende og problemløsende arbeid i skolen.  Oslo: Gyldendal Akademisk.

Ogden, T. (2004). Kvalitetsskolen. Oslo: Gyldendal Norsk Forlag.

Ogden, T. og Klefbeck, J. (2002). Nettverk og økologi: problemløsende arbeid med barn og unge. Oslo: TANO.

Sunnevåg, A.-K. og Aasen, A.M. (2010).  Implementering av LP-modellen: evaluering av arbeidet med LP-modellen 2007-2009 (LP2). Hamar: Høgskolen i Hedmark. (Rapport nr. 3 – 2010).

Sørlie, M.-A. (2000). Alvorlige atferdsproblemer og lovende tiltak i skolen: en forskningsbasert kunnskapsstatus. Oslo: Praxis forlag.

Sørlie, M.-A. og Nordahl, T. (1998). Problematferd i skolen: hovedfunn, forklaringer og pedagogiske implikasjoner. Oslo: Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring. (Rapport 12a-98).