MENY

Nyere forskning og teori om utvikling av gode læringsmiljø i skolen

Et utvalg litteratur om læringsmiljø.

Bachmann, K. & Haug, P. (2006). Forskning om tilpasset opplæring. Volda: Høgskulen i Volda/Møreforskning Volda

Dale, E.L. (2008). Fellesskolen: reproduksjon av sosial ulikhet. Oslo: Cappelen Akademisk Forlag

Dale, E.L. & Wærness, J.I. (2007). Tilpasset opplæring og Kunnskapsløftet. I: Hølleland, H. (red.) (2007). På vei mot Kunnskapsløftet. Oslo: Cappelen Akademisk Forlag

Dale., E.L. (2010). Motivasjon gjennom hele grunnopplæringen. I: Dale, E.L. (2010). Kunnskapsløftet: på vei mot felles kvalitetsansvar? Oslo: Universitetsforlaget

Drugli, M.B. (2011). Kvalitet på lærer-elev-relasjonen i norsk grunnskole. Spesialpedagogikk, nr. 4, 2011.

Grøgaard, J.B., Helland, H. & Lauglo, J. (2008). Elevenes læringsutbytte: Hvor stor betydning har skolen? En analyse av ulikhet i elevenes prestasjonsnivå i fjerde, syvende og tiende trinn i grunnskolen og grunnkurset i videregående. Rapport 45/2008. Oslo: NIFU STEP

Hattie, J. (2009). Visible Learning: A synthesis of over 800 meta-analyses relating to achievement. New York: Routledge

Haug, P. (red.) (2010). Kvalifisering til læraryrket. Oslo: Abstrakt forlag

Jahnsen, H., Nergaard, S. & Grini, N. (2011). Få dem ut av klassen! Men hjelper det? Bedre skole, nr. 3, s. 30–36.

Jahnsen, H., S. Nergaard, F. Rafaelsen & Tveit, A. (2009). Den ene dagen. Ungdomsskoler som bruker smågruppebaserte deltidstiltak for elever som viser lav skolemotivasjon og problematferd. Aktørenes begrunnelser og opplevelser. En kasusstudie. Porsgrunn: Lillegården kompetansesenter, Statped

Jahnsen, H., S.E. Nergaard & S.V. Flaatten (2006). I randsonen: forekomst og organisering av smågruppetiltak for elever på ungdomstrinnet som viser problematferd og lav skolemotivasjon. Porsgrunn: Lillegården kompetansesenter, Statped

Klette, K. (red.) (2004). Klasserommets praksisformer etter Reform -97. Oslo: Universitetet i Oslo, Det utdanningsvitenskapelige fakultetet og Norges forskningsråd.

Midthassel, U et al.(red.) (2011). Sosiale og emosjonelle vansker. Barnehagens og skolens møte med sårbare barn og unge. Oslo: Universitetsforlaget

Midthassel, U. V. et al. (red.) (2011). Tidlig intervensjon og systematisk arbeid for et godt læringsmiljø. Oslo: Universitetsforlaget.

Nordahl, T. (2005). Læringsmiljø og pedagogisk analyse. En beskrivelse og evaluering av LP-modellen. Oslo: Nova (rapport 19/05)

Nordahl, T., Mausethagen, S. & Kostøl, A. (2009). Skoler med liten og stor forekomst av atferdsproblemer. En kvantitativ og kvalitativ analyse av forskjeller og likheter mellom skolene. Rapport nr. 3, 2009. Elverum: Høgskolen i Hedmark

Ogden, T. (2010). Hva påvirker elevenes læring? Tidsskrift for Norsk Psykologforening, nr. 7, s. 643

Skaalvik, E.M. & Skaalvik, S. (2005). Skolen som læring: selvoppfatning, motivasjon og læring. Oslo: Universitetsforlaget

Sunnevåg, A-K. & Ottesen, A. (2009). LP-modellen. Evaluering av LP-modellen 2006–2008. Rapport nr. 5, 2009. Hamar: Høgskolen i Hedmark.

Sunnevåg, A-K. & Aasen, A., M. (2010). Implementering av LP-modellen. Evaluering av arbeidet med LP-modellen 2007–2009 (LP2). Rapport nr. 3, 2010. Hamar: Høgskolen i Hedmark

Aasen, A., M. & Søby, K. (2010). Vi ser at det funker. En kvantitativ og kvalitativ evaluering av arbeidet med LP-modellen 2008–2010. Rapport nr. 2010. Hamar: Høgskolen i Hedmark.