MENY

LP-modellen i barnehager

Pilotprosjektet om innføring av LP-modellen i barnehager er i gang. LP-modellen i barnehager er en strategi som skal bidra til å ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling.

Pilotprosjekt

Ansatte i barnehagene skal gjennom arbeidet med LP-modellen utvikle kompetanse i kartlegging og analyse av viktige miljøfaktorer i barnehagen. På dette grunnlaget skal de utvikle sin kompetanse til å forstå og håndtere ulike pedagogiske utfordringer relatert til enkeltbarn og grupper.

15 barnehager fra Narvik, Skaun, Trondheim, Øvre Eiker og Hurum er med på prosjektet. Implementeringen forgår over tre år, og startet i januar 2013 med grunnopplæring av alle ansatte i barnehagene.

Bakgrunn

LP-modellen (Læringsmiljø og pedagogisk analyse) er en strategi for systematisk utvikling av kompetanse og samarbeid i personalet, for å få en bedre felles forståelse og håndtering av pedagogiske utfordringer i hverdagen i skoler og barnehager.

Gjennom implementering og evaluering av LP-modellen i Norge og Danmark er det utviklet mye kunnskap og erfaring om systemrettet utviklingsarbeid, og om forhold som fremmer læring og samarbeid i organisasjoner.

Evaluering og erfaringer

LP-modellen er tatt i bruk i 270 grunnskoler og 7 videregående skoler i Norge. I Danmark er modellen i bruk i ca 500 grunnskoler og 140 barnehager. Modellen er forskningsmessig evaluert. Både barn, foreldre og ansatte gjennomført en kartlegging ved oppstart og avslutning av prosjektet.

Flere norske LP-kommuner har ønsket å inkludere barnehager i arbeidet med LP-modellen, fordi de opplever at modellen fungerer godt som strategi for systematisk utvikling av gode læringsmiljø.

Personalet samarbeider i grupper etter spesielle prinsipper for å bli bedre til å forstå og håndtere utfordringer de møter i hverdagen.

Forskningsbasert kunnskap – hva gir gode vilkår for lek, læring og danning?

 • relasjoner mellom barn og voksne
 • relasjoner mellom barna og den sosiale posisjonen som det enkelte barnet har i fellesskapet
 • ros og oppmuntring
 • tydelige regler og støttende tilbakemelding til barna
 • felles kunnskap og forståelse i personalet
 • gode muligheter for barnas medvirkning i barnehagen
 • aktiviteter som fremmer barnas mestring og utvikling i forhold til deres forutsetninger
 • samarbeid med hjemmet

Opplæring

 • hele personalet deltar i grunnopplæring i LP-modellen
 • gruppeledere deltar på egen opplæring
 • hele personalet deltar på en fagdag pr semester i implementeringsfasen
 • personalet setter seg inn i relevant kunnskap

Fokus på miljø gir bedre vilkår for lek og læring

«Vi har blitt bedre til å løse problemene selv, og er ikke lenger så raske med å henvise barn til PP-tjenesten». Denne uttalelsen ble overhørt i en barnehage som har jobbet en stund med LP-modellen.

Ved hjelp av en analysemodell skal ansatte jobbe i grupper hvor de får hjelp til å forstå problemer og utfordringer ut fra nye perspektiver. Fokus skal rettes mot faktorer i lekemiljøet som vi vet har betydning for barnas læring og atferd. Hva er det som gjør at uønskede situasjoner og samhandlingsmønstre opprettholdes og vedvarer? Det gir bedre handlingsmuligheter når de voksne blir oppmerksomme på hva de kan endre i miljøet, framfor å søke forklaring på problemene «i barna».

At Pernille viser sinne, behøver ikke å bety at hun er aggressiv, eller at hun har et voldsomt temperament. Det kan henge sammen med at noen i barnegruppa ikke er grei mot henne, at de voksne ikke har lagt til rette aktiviteter som hun trives med, eller at de ikke ser at hun blir frustrert når hun ikke mestrer.

Ingen mirakelkur

Ingen modell eller utviklingsstrategi kan alene garantere resultater. Det er systematisk arbeid hvor hele personalet er involvert, som gir suksess. Personalet må forplikte seg til å samarbeide regelmessig om å anvende analysemodellen på egne utfordringer. Ledere må støtte opp om arbeidet ved å vise interesse og etterspørre resultater. PP-tjenesten må forpliktes til regelmessig veiledning til gruppene.

Forutsetninger for å lykkes

 • hele personalet er innstilt på å bruke tid på arbeidet
 • ledelsen legger til rette for systematisk arbeid gjennom hele implementeringsfasen på 3 år
 • ledelsen har god kjennskap til arbeidet og viser interesse for prosesser og resultater
 • personalet jobber sammen i grupper og følger prinsippene i modellen
 • tiltak som igangsettes er kunnskapsbasert og tar utgangspunkt i analyse av konkrete situasjoner
 • effekten av tiltakene evalueres
 • gruppene mottar ekstern veiledning

Teksten over er samlet i en pdf som du kan laste ned gratis her.