MENY

Kartlegging for PP-tjenesten

Materiell som PP-tjenesten kan ha nytte av å vite om, kjenne til og finne fram til i sitt samarbeid med skoler og barnehager om å utvikle gode læringsmiljø.

Fire voksne i et møte

Det finnes en klar sammenheng mellom elevenes læringsutbytte og skolens læringsmiljø. Et godt læringsmiljø fremmer mer enn trivsel, helse og en positiv sosial utvikling. Det fremmer også den faglige læringen. Et godt fysisk og psykososialt miljø hvor verken barn eller voksne opplever mobbing, utestenging, rasisme, vold og diskriminering er et godt miljø for læring, og  vil dermed kunne bidra til en god sosial og faglig utvikling for skoleelever og barnehagebarn.

Vurdering av støtte- og veiledningsmateriell innen læringsmiljøfeltet

Det finnes svært mye materiell som kan være aktuelt, relevant og nyttig for PPT å ha kjennskap til i sitt arbeid med skolen og barnehagen som system. Håndbøker og andre fagbøker er i liten grad tatt med i oversiktene. Vi har vektlagt å presentere program og strategier i læringsmiljøutviklingsarbeid som er i bruk i Norge i dag, materiellet må være tilrettelagt for norske forhold, og være utviklet relativt nylig (ikke eldre enn 10 år). I tillegg har vi informert om innholdsrike og viktige nettsider på feltet.

PPT og andre som arbeider med barn og unge bør ha god kjennskap til de to nettstedene Forebygging.no og Ungsinn.no. Disse nettkildene presenterer og gjennomgår teoretisk bakgrunn, mål og effekt av tiltak som er i bruk i barnehage og skole. Fagfolk gjennomgår, vurderer og legger sine vurderinger ut på nettet. Vurderingene dateres. Begge nettstedene  kan være sentrale hjelpemidler i PPTs systemrettede arbeid.

Vurdering av kartleggings- og diagnostiseringsmateriell innen læringsmiljøfeltet

Kartlegging av faktorer i læringsmiljøet vil i mange tilfeller kreve et nært samarbeid mellom PPT, barnehage/skole og hjemmet. Det vil også være viktig at ledelsen og personalet i barnehagen/skolen samarbeider om hvordan kartleggingen og evalueringen i praksis kan la seg gjennomføre.

I Meld.St. 18(2010–2011) Læring og fellesskap sies det at PP-tjenestens systemarbeid med læringsmiljøet fortsatt skal rettes mot barnehagebarn og elever som har særskilte behov, «men årsaken til problemene trenger ikke nødvendigvis være knyttet til eleven. De kan også ha sin årsak i måten skolen har valgt å organisere klassen og opplæringen på» (Meld.St.18, 2010–11, s.93).

Noen generelle anbefalinger for kartlegging av det psykososiale miljøet

Når det gjelder kartlegging av elevenes psykososiale miljø, er det viktig at flere hensyn ivaretas.
Kartleggingsmateriellet må brukes med varsomhet, da ulike faktorer kan virke inn på gyldigheten, for eksempel vansker med å lese eller forstå, kultur og språkforskjeller, psykisk helse, relasjoner til skole, barnevernet og andre hjelpere.

Kartlegging kan skje på ulike måter, for eksempel gjennom et dialogintervju. Dette krever imidlertid kunnskap og kompetanse. Som regel vil noen av de andre kildene kunne fylle ut kartleggingsmateriellet, i tillegg til informasjon samlet inn i samtale.
For å sikre sentrale temaer ved kartlegging av elevens psykososiale miljø, anbefales det at forskningsbaserte og evaluerte metoder brukes i tillegg til samtaler og observasjoner.

Barns problemer kan være omfattende og utviklingsbaserte, å samarbeide med psykologtjenester for videre utredning og behandling er ofte nødvendig ved PP-kontor som ikke har psykolog selv. Dersom emosjonelle problemer av alvorlig karakter, slik som angst, depresjon, traumer identifiseres, skal barnet henvises til spesialisthelsetjenesten. I matrisen er kartleggingsmateriell som krever denne kompetansen tatt med for å gi informasjon om hva materiellet inneholder og står for.

Det er en forutsetning at ansatte ved PPT har eller får opplæring i kartleggingsredskapene som eksisterer. Materiellet som foreligger skal dekke kartlegging av både det psykososiale miljøet i klassen eller gruppen, og den enkelte elevens individuelle psykososiale forhold.

Om matrisene

Materiellet har i første omgang fått en matriseform. Etter hvert vil Læringsmiljøsenteret eksponere utvalget mer temabasert og i en mer tilgjengelig framstilling. Systemrettet arbeid er et uttrykt satsingsområde i PPT fra myndighetenes side. Gjennom arbeidet med å velge ut materiell har Læringsmiljøsenteret prioritert å vise til forskningsbasert materiell, for å bistå PPT med kunnskap om hjelpemidler i det systemrettede arbeidet overfor skoler og barnehager. Å ha en aktuell og relevant oversikt tilgjengelig over slikt materiell er et bidrag til å heve kvaliteten i arbeidet med barn og unge, slik at barna får adekvat hjelp over tid.

Fire sentra har samarbeidet om oppdraget. Vi har funnet fram til noen felles vurderingskriterier når det gjelder å kvalitetssikre materiellet vi har med i matrisene. Materiellet fra de andre sentraene finnes her: