MENY

PP-tjenesten – tettere på for tidlig innsats i læringsmiljøet

Læringsmiljøsenteret er godt i gang med å lage en oversikt over materiell vi mener Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) kan ha nytte av i sitt samarbeid med barnehage og skole.

Læringsmiljø er ikke et entydig og definert fagområde, og ulike fagmiljøer kan derfor definere det på ulike måter. Utdanningsdirektoratet definerer begrepet læringsmiljø slik: «Med læringsmiljø menes de samlede kulturelle, relasjonelle og fysiske forhold på skolen som har betydning for elevenes læring, helse og trivsel.» (Udir.no).

PP-tjenesten har i tillegg til det individrettede spesialpedagogiske arbeidet også en oppgave i det systemrettede arbeidet i barnehager og skoler. Den er den instansen som i det lokale miljøet kan bidra til helhet og sammenheng i tiltak overfor barn og unge med behov for spesialpedagogisk hjelp.

Vi ønsker å presentere hva som finnes av kvalitativt godt veiledningsmateriell og kartleggingsmateriell ment for barnehage og grunnopplæringen. PP-tjenesten som lokal kompetanseressurs vil kunne tilby bedre støtte og hjelp ved at dette materiellet er kvalitetssikret og lettere tilgjengelig, ved at det er samlet, og dermed enklere å ta i bruk.

Både barnehage og skole har som mål å fremme læring og danning, humanisme og sosial kompetanse, det er ett av de viktigste kriteriene for å bli med i oversikten. Begrepene vennskap, danning, demokrati og medvirkning har høy viktighet i utvalget av støtte- og veiledningsmateriell. Vi ønsker å legge den generelle delen av læreplanen som bakgrunn for å vurdere materiellet som er med. Nå er oversikten oversendt Utdanningsdirektoratet, og vil om kort tid gjøres tilgjengelig på Læringsmiljøsenterets sider.