MENY

Bakgrunn for oppdraget

Læringsmiljøsenteret lager en oversikt hva som finnes av materiell og tester på området skoleutvikling og utvikling av gode læringsmiljø.

Det er ikke alltid enkelt å vurdere kartleggingsmateriell og tester som tilbys skoler i forbindelse med skoleutvikling og utvikling av gode læringsmiljø. Det er heller ikke lett å finne ut hva som finnes og hvor man kan skaffe det til veie.

Det er viktig at Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) vet om hva som finnes av støtte- og veiledningsmateriell, samt har kompetanse til å vurdere materiellet.

På oppdrag fra Utdanningsdirektoratet er Læringsmiljøsenteret i gang med en kartlegging av materiell på sitt fagområde. Et tilsvarende arbeid gjøres ved tre andre nasjonale senter.

Oppdraget har utspring i Meld. St.18 (2010–2011) Læring og fellesskap. Tidlig innsats og gode læringsmiljøer for barn, unge og voksne med særlige behov.

Utdanningsdirektoratet har laget en strategi for etter- og videreutdanning av ansatte i PP-tjenesten. Et av måla er å arbeide mer systemretta gjennom økt kompetanse om rettleiing, endringsleiing, organisasjonskunnskap og organisasjonsutvikling.

Læringsmiljøsenteret skal bistå PP-tjenesten med kunnskap om veilednings-, støtte- og kartleggingsmateriell som vil kunne gi økt kompetanse på sine fagområder. Nasjonalt senter for flerkulturell læring (NAFO), Matematikksenteret og Lesesenteret skal gjør det samme på sine fagområder, og  de fire nasjonale sentrene skal samarbeide med Statped.

Det første som skal gjøres er å kartlegge og vurdere hva som finnes av kvalitativt godt veiledningsmateriell, og å utarbeide en oversikt over hva som finnes av kartleggings- og diagnostiseringsmateriell for barnehagefeltet og grunnopplæringen.

PP-tjenesten, som lokal kompetanseressurs, kan på den måten hjelpe til med at dette materiellet tas i bruk. Basert på denne oversikten skal Utdanningsdirektoratet også vurdere om det er behov for nytt materiell, eventuelt om det er behov for en videreutvikling.

De fire sentrene samarbeider om struktur og likhet i dette arbeidet for å kunne framstå helhetlig og samlet i presentasjonen på de forskjellige områdene. Oppgaven vil være en kontinuerlig prosess, men i løpet av vinteren 2013/2014 vil denne matrisen over materiell være å finne på nettstedet.

Utdanningsdirektoratet har gitt de fire nasjonale sentrene følgende Tilleggsoppdrag 2013:

  1. Utarbeide en samlet oversikt over hva som finnes av kartleggings- og diagnostiseringsmateriell og aktuelt og kvalitativt godt veilednings- og støttemateriell på sine respektive fagområder for barnehage og grunnopplæringen. Frist for innsending er 20. februar 2014.
  2. Med bakgrunn i pkt. 1, vurdere eventuelle behov for nyutvikling på områder hvor det er udekkede behov og eventuelle behov knyttet til videreutvikling av eksisterende materiell.
  3. Starte arbeidet med å etablere et eget område på sentrenes nettsider for PP-tjenesten for informasjon og publisering av kartleggings- og veiledningsmateriell.

Oppdraget gjelder for barnehagefeltet og grunnopplæringen.