MENY

Vitskaplege publikasjonar i Respektprogrammet / Scientific publications in the Respect program

* viser særleg sentrale publikasjonar innan kvar kategori / key publications within each category

Effektstudiar / Effect studies

*Antonsen, T. E. & Ertesvåg, S.K. (2010). Godt læringsmiljø og læring gjennom skolebaserte tiltak? Spesialpedagogikk (forskingsseksjonen), 3, 3144. 

Ertesvåg, S.K. (2011) Measuring authoritative teaching. Teaching and Teacher Education, 27,51–61.

*Ertesvåg, S. K. (2009). Classroom leadership – The effect of a school development programme. Educational Psychology, 29(5), 515–539.

Ertesvåg, S. K. (2003). ConnectOSLO. Rapport fra gjennomføring og evaluering av pilotprosjektet skoleåret 20022003. Stavanger: Centre for Behavioural Research, University of Stavanger.

*Ertesvåg, S.K. & Havik, T. (2011) Evaluering som støtte i skolens innovasjonsarbeid – en illustrasjon. I Midthassel, U.V. Bru, E.,Ertesvåg, S.K. og Roland,E. (Red.) Tidlig intervensjon og systemretta arbeid. Oslo: Universitetsforlaget.

*Ertesvåg, S. K., & Vaaland, G. S. (2007). Prevention and Reduction of Behavioural Problems in School: An Evaluation of the Respect-program. Educational Psychology, 27(6), 713–736.

Vaaland, G. S., Ertesvåg, S. K., Størken, S., Veland, J., Roland, P., & Flack, T. (2005). I fjor hadde jeg slått, i år er det ikke lov, ConnectOSLO Rapport fra gjennomføring og evaluering 20022005. Stavanger: Senter for Atferdsforskning, Universitetet i Stavanger.

Implementeringsstudiar / Implementation studies

*Blossing, U. & Ertesvåg, S.K. (2011) An individual learning belief and its impact on schools’ improvement work – An individual versus a social learning perspective. Education Inquiry, vol 2(1) p.153171.

Ertesvåg, S. K. (2005). Implementering av ConnectOSLO-pilot. Ein studie av implementeringsprosessar i personalet ved skulane i pilotprosjektet. Stavanger: Senter for atferdsforskning, Universitetet i Stavanger.

*Ertesvåg, S.K. (2014) Teachers collaborative activity in school-wide interventions. Social Psychology of Education 17(4), 565–588.

Ertesvåg, S. K. & Roland, P. (2011) Leiing i implementering av skuleomfattande tiltak. I Midthassel, U.V. Bru, E., Ertesvåg, S.K. og Roland, E. (Red.) Tidlig intervensjon og systemretta arbeid. Universitetsforlaget.

*Ertesvåg, S.K., Roland, P., Vaaland, G.S., Størksen, S.& Veland, J. (2010) The Challenge of Continuation –Schools’ continuation of the Respect programme. Journal of Educational Change, 11, 4. 323–344.

Oterkiil, C. & Ertesvåg, S.K. (2012) Schools’ readiness and capacity to improve matter Education Inquiry. 3.1, 71–92.

*Roland, P. (2012) Implementering av skoleutviklingsprogrammet Respekt. Stavanger, Universitetet i Stavanger. Doktorgradsavhandling.

Andre vitskaplege publikasjonar i Respekt / Other scientific publications in Respect

Chalamandaris, A., Wilmet-Dramaix, M, Eslea, M., Ertesvåg, S.K. & Piette, D. (2016) SET-bullying: presentation of a collaborative project and discussion of its internal and external validity. BMC Research notes. 9:211.p19.

Ertesvåg, S.K. & Blossing, U. (2010) The spirit is willing, but the flesh is weak. A Scandinavian view of the challenges of sustainable change. Paper presented at the 23rd International Congress on School effectiveness and school improvement. Kuala Lumpur, Jan 5th–8th 2010.

*Ertesvåg, S.K. (2011) Measuring authoritative teaching. Teaching and Teacher Education, 27,51–61.

Ertesvåg, S.K. (2011) Improving Authoritative Teaching – Paper presented as part of a MORE-symposium at the 24th International Congress on School effectiveness and school improvement (ICSEI). Limassol, Cyprus, January 4th–7th.

Ertesvåg, S.K. (2011) Improving Teacher Collaboration – Paper presented at the 24th International Congress on School effectiveness and school improvement. Limassol, Cyprus, January 4th–7th

Ertesvåg, S.K. (2012) Bridging the gap between dream and reality in school wide interventions. Paper presented at the 25th International Congress on School Effectiveness and School Improvement (ICSEI). Malmø, Sweden, January 5th–8th.

Ertesvåg, S.K. (2013) Professional Cultures in schools and levelof bullying. Paper presented at the 26th International Congress on Congress on School Effectiveness and School Improvement (ICSEI). Santiago, Chile, January 3rd–6th.

*Ertesvåg, S.K. (2015) Improving anti-bullying initiatives: The role of an expanded research agenda. Journal of Edcuational Change. 16, 349–3270.

Ertesvåg, S.K. & Oterkiil, C.(til vurdering) Transformational and transactional leadership and schools’ capacity to improve in school-based interventions.

Ertesvåg, S.K. & Oterkiil, C. (2013) Measuring transformational and transactional leadership in school-wide interventions. Paper presented at the 26th International Congress on Congress on School Effectiveness and School Improvement (ICSEI). Santiago, Chile, January 3rd–6th.

Ertesvåg, S.K. & Roland, E. (2015) Professional cultures and rates of bullying. School Effectiveness and School Improvement. 26(2), 195–214.

Furenes, May Irene; Ertesvåg, Sigrun K. (2015). Ledelse, samarbeid og elevstøtte i skolen. I: Implementering : å omsette teorier, aktiviteter og strukturer i praksis. Universitetsforlaget. ISBN 978-82-15-02472-1. s. 119–135

Oterkiil, C. & Ertesvåg, S.K. (2014) Development of a measurement for transformational and transactional leadership in schools taking on a school-based intervention. Educational Management Administration & Leadership. 42,4 supl, 5–27 

Vaaland. G. S. (2011). God start – utvikling av klassen som sosialt system. I: U. V. Midthassel, E. Bru, S. K. Ertesvåg, & E. Roland (Red.). Tidlig intervensjon og systemrettet arbeid for et godt læringsmiljø. (s.18–33). Oslo: Universitetsforlaget.

Westergård, E. (til vurdering) Parent-teacher-contact in Norwegian primary schools: Overcoming barriers, or being overcome by them.

Westergård, E. & Galloway, D. (2010). Partnerships, participation and parental disillusionment in home-school contacts: A study in two schools in Norway. Pastoral Care In Education. (Artikkel som inngår I Phd-avhandling)

Westergård, E. (2013). Teacher competencies and parental cooperation. International Journal about Parents in Education, Vol.7, No 2, 91–99

Fagpublikasjoner and materiell / Resources for teachers etc.

*Ertesvåg, S.K. & Havik, T. (2010) Rettleiing til tolking av elevundersøkinga i Respekt. Stavanger: Senter for atferdsforskning, Universitetet i Stavanger. 

Ertesvåg, S. K., & Roland, P. (2007). Den vanskelege vidareføringa. Spesialpedagogikk.1, 42–45.

*Ertesvåg, S.K. & Størksen, S. (2011) Implementering av skuleomfattande tiltak. Handbok i *Respektprogrammet. Stavanger: Senter for atferdsforskning, Universitetet i Stavanger.

*Idsøe, E.C. & Idsøe, T. (2012) Emosjonelle vansker. Hva kan voksne i skolen gjøre for elever som opplever emosjonelle vansker forårsaket av negative livshendelser? Stavanger: Senter for atferdsforskning.

*Roland, E. & Vaaland, G.S. (2011) Klasseledelse og atferdsvansker. Senter for atferdsforskning: Universitetet i Stavanger. 

*Roland, E. & Vaaland, G.S. (2011) Respektprogrammet. Stavanger: Senter for atferdsforskning, Universitetet i Stavanger.

*Roland, E., Vaaland, G.S., & Størksen, S. (2007). Respekt – Grunnbok i skoleutviklingsprogrammet. Stavanger: Senter for atferdsforskning, Universitetet i Stavanger.

*Roland, P. (2011) Problematferd i skolen. Hvordan kan pedagoger håndtere aggressiv atferd? Stavanger: Senter for atferdsforskning:Universitetet i Stavanger. 

*Westergård, E. & Fandrem, H. (2011) Samarbeid mellom hjem og skole. Stavanger: Senter for atferdsforskning, Universitetet i Stavanger. 

I tillegg omfattar materiellet i Respekt eit filmmateriale (ca. 60 filmsnuttar) til bruk i programmet som  informasjonsbrosjyre til foreldre, diverse plakatar og profileringsartiklar skulane kan nytte, gule refleksvestar til bruk ved inspeksjon.

Masteroppgaver skrivne i tilknyting til Respekt / Master thesis

Bucher, K. (2008) Aggresjon og atferdsproblem: En studie av erfaringer ved bruk av skoleutviklingsprogrammet Respekt. Masteroppgave i spesialpedagogikk. Stavanger: Universitetet i Stavanger.

Dale, E. (2011) Hvordan forebygger og håndterer lærere i Respektskoler proaktiv aggresjon? Masteroppgave i spesialpedagogikk, Universitetet i Stavanger.

*Kjetilstad, V. (2012) Implementering av kunnskap til praksis – læreres rapporter om utvikling av autoritativ klasseledelse gjennom en intervensjonsperiode. Masteroppgave i spesialpedagogikk, Universitetet i Stavanger.

*Linjord, M. (2010) Veiledning i Respekt. Masteroppgave i spesialpedagogikk, Universitetet i Stavanger.

Lødemel Bø, R. (2012) 1) Hvordan arbeider pedagoger med elever med en aggresjonsproblematikk i en klasse ved Respekt-skoler? 2) Hvilken betydning opplever lærere at dette arbeidet har? Masteroppgave i spesialpedagogikk. Universitetet i Stavanger.

Marsli, P.J. (2007) Lærer- og studentstress innenfor respektprogrammet. Masteroppgave i spesialpedagogikk.

*Nag, S. (2010) Kollegaveiledning i skolen, muligheter og utfordringer: erfaringer fra Respekt-programmet. Masteroppgave i spesialpedagogikk. Universitetet i Stavanger.

*Rossehaug, H.L. og Lier, S. (2009) Den autoritative læraren: ein studie av klasseleiarar i utvikling gjennom deltaking i Respekt-programmet. Masteroppgave i spesialpedagogikk. Oslo: Universitetet i Oslo.

Sofonova, K. (2012) How do inexperiences and experiened teachers perceive their authoritative teaching style in classroom? Master thesis in Special Education, University of Stavanger.

Litteratur som skildrar teorigrunnlaget for Respekt / Publications describing the theoretical underpinning of Respect

(i tillegg til det som er skildra i studier i Respekt)

*Roland, E. (1998). Elevkollektivet (2. ed.). Stavanger: Rebell Forlag.

*Roland, E. (1999). School Influences on Bullying. Stavanger: Rebell Forlag.

*Roland, E. (2014). Mobbingens psykologi, hva kan skolen gjøre? 2.utg . Oslo: Universitetsforlaget.

Roland, E., & Galloway, D. (2002). Classroom influences on bullying. Educational Research, 44(3), 299–312.

Roland, E., & Galloway, D. (2004). Can We Reduce Bullying by Improving Classroom Management? ACPP Occasional Papers, Bullying in Schools, 23, 35–40.

*Vaaland, G.S. (2011) God start – utvikling av klassen som sosialt system. I: Midthassel, U.V., Bru, E., Ertesvåg, S.K. & Roland, E. (red) Tidlig intervensjon og systemrettet arbeid for et godt læringsmiljø. Oslo. Universitetsforlaget.s. 18–33.

Internasjonale kunnskapsdatabaser eller kunnskapsoversikter som har omfatta Respekt / International reviews including the Respect program

Salgado F.S., Senra, L.X. & Lourenço, L.M. (2014) Effectiveness indicators of bullying intervention programs: A systematic review of the international literature. Estud. psicol. (Campinas) vol. 31 no.2 Campinas Apr./June.

Ttofi, M.M., & Farrington, D.P. (2009). What works in preventing bullying: Effective elements of anti-bullying programmes. Journal of Aggression, Conflict and Peace Research, 1(1), 13–24. doi:http://dx.doi.org/10.1108/17596599200900003

Ttofi, M.M., & Farrington, D. P. (2011). Effectiveness of school-based programs to reduce bullying: A systematic and meta-analytic review. Journal of Experimental Criminology, 7(1), 27–56. doi:http://dx.doi.org/10.1007/s11292-010-9109-1

Ttofi, M.M., & Farrington, D. P. (2012). Bullying prevention programs: The importance of peer intervention, disciplinary methods and age variations. Journal of Experimental Criminology, 8(4), 443–462. doi:http://dx.doi.org/10.1007/s11292-012-9161-0