MENY

Hvilke ferdigheter er viktig for barn når de begynner på skolen?

Skoleklar starter nå opp med en delstudie om førskolelærere og læreres oppfatning av hvilke ferdigheter som er viktige for barn som begynner på skolen.

Det er ikke vanskelig å være enig i at ferdigheter er viktig for læring og en god skolestart, men hvilke ferdigheter er viktigst og hvilke er mindre viktig for at barn skal få en god start på sin skolegang?

Nå går forskerene Arlene Arstad Thorsen og Ingunn Tollisen Ellingsen i gang med et forskningsprosjekt om betydning av barns ferdigheter i første klasse. Studien skjer i samarbeid med professor Diane Montgomery og Misty Steele fra Oklahoma State University i USA.

Studien vil i utgangspunktet være en komparativ studie mellom USA og Norge, der en søker å identifisere likheter og forskjeller mellom førskolelærere og lærere i Norge og USA. Men studien er også komparativ i den forstand at den vil kunne identifisere likheter og forskjeller i førskolelæreres og læreres ståsted om hvilke ferdigheter de mener er viktigst når barn begynner i første klasse i en norsk kontekst.

Større innsikt i likheter og forskjeller i perspektiv på hvilke ferdigheter som anses som viktige, vil kunne kunne gi nyttig kunnskap som kan bidra til at overgangen fra barnehage til skole blir best mulig for barna. Studien vil kunne gi svar på om førskolelærere og lærere har samme forståelse av hvilke ferdigheter som er mest viktig og hvilke som er mindre viktig eller uviktig. Omlag 20 førskolelærere og 20 lærere vil delta i studien.

Studien vil ta i bruk Q-metode, der deltakere blir bedt om å rangere et sett med utsagn utfra hva de selv mener er viktige ferdigheter. Utsagnene inneholder et bredt spekter av ulike ferdigheter, og det er den enkelte deltakers perspektiv som er vesentlig å få frem gjennom Q-studien. Q-metode er særs egnet til å utforske perspektiv og subjetive ståsted, og både Arlene Arstad Thorsen og Ingunn Tollisen Ellingsen har gode erfaringer med Q-metodologiske studier. Studien inngår som en delstudie i Skoleklar-prosjektet, finansert av NFR.