MENY

Klare for Skolestart

Torsdag 5. januar 2012 fikk barnehagene informasjonsskriv som ble formidlet til foreldre og pedagogisk ansatte. Allerede 16. januar håper vi at det er kommet inn mange samtykkeskjema, og at vi deretter kan gå i gang med datainnsamlingen.

Alle som er med på å samle data i Skoleklar har utdannelse relatert til barn. Medarbeiderne skal i første omgang observere barna i deres naturlige barnehagemiljø, med fokus på barnas samspill med andre barn og voksne. Barna som deltar i studien blir observert i fire ganger i løpet av en dag i observasjonssekvenser på 10 minutter. Vi håper å starte opp med observasjonene allerede i slutten av januar 2012.

I tillegg til disse observasjonene, vil barna bli bedt om å gjøre noen oppgaver der vi hovedsakelig bruker nettbrett (Samsung Galaxy). Disse oppgavene gjennomføres sammen med en medarbeider i Skoleklar i et tildelt rom i barnehagen. Oppgavene er korte, og er designet slik at de skal være engasjerende for barnet. Denne delen av studien ønsker vi å starte opp med utpå våren, forhåpentligvis innen utgangen av mars 2012.

Barns deltakelse i forskning er viktig, og mye forskning har tidligere vært med utgangspunkt i voksnes forståelse av barns situasjon. I Skoleklar deltar barn som informanter, i tillegg til deres voksne omsorgspersoner.

Foreldre og barnehagepersonale deltar gjennom å svare på en spørreundersøkelse. Foreldre svarer på spørsmål om vennskap og barnets sosiale nettverk, relasjonen mellom foreldre og barn, samt spørsmål om atferd og barnets utvikling. Spørreskjemaet som barnehageansatte svarer på, ligner på foreldrenes spørreskjema. Spørreskjemaene vil bli sendt ut i begynnelsen av februar 2012.

Viktig forskning

Forskningsprosjektet Skoleklar er relativt stort og det benyttes en kvantitativ tilnærming (forskning som bygger på statistiske analyser). Det er et stort behov for denne type forskning i norske barnehager og skoler. Slik forskning kan bidra til at norske barnehager og skoler får kunnskap som gjør dem enda bedre rustet til å stimulere barns tidlige læring.

Skoleklarprosjektet er finansiert av Norsk Forskningsråd, og er gitt tilrådning fra Norsk Samfunnsvitenskapelig Datatjeneste (NSD). Prosjektet og alle forskere i prosjektet er underlagt strenge etiske krav for forskning.

Vi ser frem til et spennende samarbeid med barn, foreldre og barnehager i Klepp og Sandnes kommune!

 

Tekst: Ingunn T. Ellingsen