MENY

Presenterte Skoleklar-funn i Klepp

Det er store variasjoner i femåringers matematikkunnskaper og ordforråd. Funn fra Skoleklar viser også at norske barn samspiller med voksne i mindre grad enn for eksempel USA.

Klepp kommune har vært samarbeidspartner i Skoleklar, og våren 2012 ble alle førskolebarn i barnehagen invitert til å delta i forskningsprosjektet. Barna ble også fulgt opp da de hadde kommet i første klasse. Pedagoger og foreldre fylte ut spørreskjema begge årene. Prosjektleder Ingunn Størksen besøkte nylig Klepp Rådhuset for å gi tilbakemeldinger omkring foreløpige funn.

Nettbrett

I prosjektet er det utviklet en egen nettbrett-app og flere nye tester. Erfaringene fra prosjektet er at barna liker veldig godt å jobbe med nettbrettet. De to nyutviklede testene, Ani Banani Mattetest og Norsk vokabulartest, har vist seg å ha gode psykometriske egenskaper. Det betyr at statistiske analyser viser at de er godt egnet for bruk i forskning. Det var relativt stor variasjon blant barna både i matte og vokabular (ordforråd), men alle barna klarte noen av oppgavene. Nå arbeider forskerne videre for å se på hva som er årsakene til disse variasjonene.

Relasjoner

Videre har det kommet frem at de norske femåringene ser ut til å samspille med voksne i mindre grad enn det man kan se i tilsvarende studier i fra USA. Dette fant forskerne ut ved å anvende det amerikanske observasjonsverktøyet inCLASS. Konkret ble det registrert mindre verbal kommunikasjon med voksne, kortere samtaler og ytringer og mindre emosjonelt samspill med voksne.

Da Størksen presenterte resultatene, ble disse diskutert med forsamlingen. Noe av grunnen til forskjellene kan ligge i ulike pedagogiske opplegg for barn i denne alderen i Norge og USA. Det ble også diskutert hvorvidt overgangen til skole for de norske barna kan bli brå ettersom skolen vil forvente at barna samspiller i stor grad med de voksne i læringssituasjoner. Selv om førskolebarna i barnehagen kan virke selvstendige, vil også disse trenge mye voksenkontakt i læringssituasjoner.

Selvregulering

Forskerne i Skoleklar jobber nå med en studie som viser relativt store forskjeller i selvregulering blant gutter og jenter i førskolealderen. Guttene skåret i gjennomsnitt 7 poeng under jentene på en test på selvregulering.
Selvregulering er evnen til viljestyrt atferd – i motsetning til impulsiv og lite planlagt atferd. Studier fra andre land har vist hvor viktig selvregulering er for sosial og akademisk tilpasning på skolen.

Under presentasjonen ble det diskutert hvordan man i Norge kan jobbe for å stimulere selvregulering i førskolealder, særlig blant gutter. Mye tyder på at det er i samspill med trygge voksne som stiller krav til atferd og oppførsel at barn kan lære å regulere seg. Spill og leker med fokus på regler og impulskontroll kan også være svært aktuelle. Denne typen aktivitet vil være engasjerende for barna og samtidig stimulere selvregulering.

Les mer om Skoleklar

 

Referanser

Haugerud, E. (2012). De psykometriske egenskapene til observasjonsverktøyet inCLASS -  når det anvendes i en norsk setting / The psychometric properties of the inCLASS observation system when it is applied in a Norwegian setting. (Master thesis), The University of Stavanger.  

Størksen, I., & Ellingsen, I. T. (2013). The influence of parental socioeconomic background and gender on self-regulation among 5 year old children in Norway. Paper presented at the The 2013 SRCD Biennial Meeting, April 18th-20th, Seattle, Washington, USA.

Størksen, I., Ellingsen, I. T., Tvedt, M. S., & Idsøe, E. M. C. (2013). Norsk vokabulartest (NVT) for barn i overgangen mellom barnehage og skole: Psykometrisk vurdering av en nettbrettbasert test. Spesialpedagogikks forskningsdel, 04/13, 40–54.

Størksen, I., & Mosvold, R. (2013). Assessing early math skills with tablet computers: Development of the Ani Banani MathTest (ABMT) for young children. Paper presented at the Utdanning2020, The Norwegian Research Council, Oslo.