MENY

Krevende og lærerikt å være ressurslærer

Å være ressurslærer er en krevende og viktig rolle i satsingen Ungdomstrinn i utvikling. Ressurslærerne har blant annet ansvar for kollegaobservasjon, og skal støtte lærerne i skolens utviklingsarbeid og bidra til at opplæringen blir mer praktisk og variert.

De har også god didaktisk kompetanse og kunnskap om ett eller flere av satsingsområdene, i tillegg til kompetanse innen vurdering og erfaring fra utviklingsarbeid.

Læringsmiljøsenteret har intervjuet noen av ressurslærerne i pulje 1 om deres erfaringer. Her er en erfaringsoppsummering basert på hva de tenker om forholdet mellom ressurslæreropplæringen og arbeidet som ressurslærer i praksis.

Kunnskap og praksis

Gjennom samlinger i regi av Ungdomstrinn i utvikling har lærerne lært mer om hva det vil si å være ressurslærer, og de har tilegnet seg forskningsbasert kunnskap om klasseledelse. Dette er kunnskap som de har fått bruk for i ressurslærerjobben. 

Alle lærerne er enige om at konkrete tips, har vært det beste. De trekker fram nettressursene som viser gode eksempler på praksis, varierte og relevante leseopplegg, fagartikler og bakgrunnsstoff og ferdige skjema innenfor klasseledelse. 

Lærerne viser til at dette er ting det tar tid å få tak på. De sier også at et systematisk arbeid over tid, der det settes av faste møtetider for utviklingsarbeid både i felles fora og trinnvis, er viktig å få til samsvar mellom kunnskapen som finnes om klasseledelse og lærernes praksis. Lærerne var også opptatt av at det er viktig med tid til erfaringsdeling og refleksjon rundt egen praksis og bevissthet om egen rolle som leder.

Utfordringer

Lærerne svarer også at de møtte noen utfordringer underveis i arbeidet. Blant annet nevner flere at det var vanskelig å finne gode måter å samarbeide med administrasjon på, og at det var utfordrende å komme i posisjon til kollegaene.

Noen opplevde svak koordinering og ledelse som frustrerende. For et godt resultat er det viktig at administrasjonen er forplikter seg og at de, som øverste ledelse, leder og implementerer arbeidet i organisasjonen.

Det er ikke lett å hente motivasjon for endring i en travel skolehverdag, men det er viktig at skolen har laget en utviklingsplan. Det er også viktig at hele personalet har deltatt for å si hva de ønsker spesielt å utvikle seg på. 

Ressurslærere fra pulje 1 forteller at det tok tid for alle på skolen forstod at det er en måte å arbeide på som skal stadig utvikles og som har kommet for å bli. De mener prosessen har vært lærerik, og mener refleksjoner rundt prosessen er viktig.

Noen lærere viser også til at man må aktivt bruke praksiseksemplene presentert på samlingene i regi av Utdanningsdirektoratet i møte med lærerkollegaer.

 

Tekst: Sue Solheim