MENY

Ressurslærere i klasseledelse

Første pulje med ressurslærere i Ungdomstrinn i utvikling har fått faglig påfyll om blant annet læringsmiljø, organisering og klasseledelse. Nå skal de jobbe videre på sine respektive skoler.

Ungdomstrinn i utvikling er en nasjonal satsing for kompetanseheving blant ungdomsskolelærere. I løpet av en fireårsperiode får alle ungdomsskoler tilbud om å delta. De kan velge regning, klasseledelse eller lesing og skriving. Læringsmiljøsenteret har ansvar for delen som handler om klasseledelse.

Tre pilarer i klasseledelse

24. april 2014 var den siste dagen for kompetanseutvikling på ungdomstrinnet for ressurslærere i pulje 1. Et viktig mål med den skolebaserte kompetanseutviklingen på ungdomstrinnet er at lærere skal få videreutvikle sin kompetanse i klasseledelse, regning, lesing og skriving. Skal elevenes ferdigheter i lesing og regning bli bedre, er de avhengige av å ha lærere som er dyktige klasseledere.

Klasseledelse er bygget på tre vesentlige pilarer:

  1. Emosjonell støtte
  2. Organisering og tilsyn
  3. Læringsstøtte

Samling 1: Gode relasjoner

I første samling fikk ressurslærere påfyll av kunnskap hvordan man bygger opp gode relasjoner (interesse, ros, oppmuntring, utfordring), et trygt læringsmiljø (respekt, positiv non-verbal og verbal interaksjon), sensitivitet (møte elevene sine faglige, sosiale og emosjonelle behov på rett tidspunkt) og verdsetter elevperspektiv (i hvilken grad læreren kan møte elevene sine sosiale og utviklingsmessige behov og mål ved å gi høve til elevene sin autonomi og høve til læring).

Samling 2: Organisering

Organisering og oppfølging var et sentralt emne for samling nummer to. Etablering av struktur, regler og rutiner er et viktig virkemiddel for læring. Det ble presentert konkrete praktiske eksempler på hvordan man kan bruke effektive metoder for å fremme ønsket atferd,, samt forebygge og redusere problematferd, for å korrigere elevens dårlig oppførsel via demping eller konfrontasjon. Det ble også presentert hvordan læreren organiserer tid og rutiner slik at undervisningstid blir utnyttet maksimalt. Det er avgjørende å ha fravær av negativt klima.

Samling 3: Læringsstøtte

Det siste tredje møte besto av teori om læringsstøtte og diskusjoner rundt dette temaet. Læringsstøtte vektlegger forskjellen mellom det å lære fakta og det å tilegne seg ‘nyttig kunnskap’ som for eksempel hvordan fakta henger sammen, er organisert, og avhengig av hverandre. Det finns fem komponenter i innholdsforståelse. Disse er: dyp forståelse, kommunikasjon av begrep og prosedyrer, bakgrunnskunnskap og feilslutninger, overføring av innhold og prosedyrer for å praktisere prosedyrer og ferdigheter.

Veien videre

Ressurslærere som har vært med i pulje 1, skal nå ta med seg sin ekspertise tilbake til den enkelte skole, hvor de skal bidra med ny kunnskap i fellesforelesninger for lærerne i skolen, samt presentere ny kunnskap for lærerne i refleksjonssamtaler til observert undervisning.

Førstelektor Grete Sørensen Vaaland og professor Sigrun K. Ertesvåg ved Læringsmiljøsenteret har gjennomført alle tre samlingene med den første runden med ressurslærere. Til høsten starter en ny pulje med ressurslærere i klasseledelse. Les mer om Ungdomstrinn i utvikling her

 

Lenker