MENY

Forsknings- og utviklingsprosjekter

Læringsmiljøsenteret jobber med forsknings-, utviklings- og kompetansehevende prosjekter og oppdrag fra Utdanningsdirektoratet. Her finner du en kort omtale av hvert prosjekt, sammen med en lenke til mer informasjon.

Fem personer jobber ved et rundt bord. Bildet er tatt ovenfra. Foto: iStock.

Prosjektene er knyttet til temaene mobbing, klasseledelse, psykisk helse, læringsmiljø, lekbasert læring og organisasjonsutvikling.

 • Agderprosjektet er et forsknings- og utviklingsprosjekt som ønsker å finne ut hva som er viktig innhold for førskolebarn i barnehagen.
   
 • Bry deg! – sammen mot mobbing er et læringsmiljø- og antimobbeprogram som startet opp våren 2019 og skal vare ut 2020.
   
 • CIESL (klasseledelse – teori til praksis): CIESL-prosjektet vil utvikle kunnskap om korleis lærarar vidareutviklar interaksjonen med elevane i klasserommet gjennom deltaking i ein intervensjon som fokuserer på klasseleiing.
   
 • Lekbasert læring er et forskningsprosjekt som skal undersøke om et førskoleopplegg for femåringer i barnehagen kan bidra til at barna får et likere og bedre læringsgrunnlag ved skolestart.
   
 • Læringsmiljøprosjektet skal bidra til at utvalgte barnehager, skoler og kommuner får tilført kompetanse knyttet til forebygging, avdekking og stopping av mobbing.
   
 • ROBUST er et undervisningsopplegg hvor målet er å øke trivsel og motivasjon blant elever i ungdomsskolen gjennom å fremme sosial og emosjonell kompetanse.
   
 • Se videre er et longitudinelt forskningsprosjekt om læringsmiljøets betydning for motivasjon, psykisk helse og fullføring av videregående skole.
   
 • VITE - Videobased Improvement for TEachers. Prosjektets hovedmål er å utvikle og pilotere et tiltak for profesjonell utvikling for lærere.
   
 • Doktorgradsprosjekter - Her finner du en oversikt over pågående doktorgradsprosjekter ved senteret, inndelt etter barnehage og skole. I tillegg finner du en oversikt over gjennomførte doktorgradsprosjekter tilbake til 2013.

Læringsmiljøsenteret har arbeidet med en rekke prosjekter som nå er avsluttet. Du finner en oversikt over disse her.