MENY

Aktører i prosjektet

Aktører er de personene som skal ha en aktiv rolle i prosjektet. Her finner du en beskrivelse av hvilke ansvar og oppgaver som er tillagt de ulike aktørene.

En barnehagelærer bøyer seg ned og smiler til en gutt. Foto: iStock. Den enkelte ansatte skal bidra til utvikling av egen og andres kompetanse gjennom tilegnelse av ny kunnskap, utprøving og trening på ny praksis, gi og motta tilbakemeldinger underveis og bidra til at kompetansen blir værende og videreutvikles i framtida. Foto: iStock.

Barnehage- og skoleeier 

er eier og driver av prosjektet i kommunen. Det er eieres ansvar å motivere utvalgte barnehager og skoler til å delta, og sørge for at disse får nødvendig tid og ressurser til å delta i prosjektet gjennom hele prosjektperioden. Eier er også ansvarlig for at kompetansen spres til øvrige barne­hager og skoler i kommunen, involvere PPT og eventuelle andre ressurspersoner i arbeidet, og selv være pådriver for at kompetansen blir værende og videreutvikles i de aktuelle barnehagene/ skolene og kommunen i framtida. Eier må som et minimum prioritere å delta på fagsamlingene i regi av Utdanningsdirektoratet, fagdagene og utvalgte veilednings sekvenser på deltakerbarnehagene/-skolene i prosjektperioden.

Styrer/rektor 

er ansvarlig for å drive prosjektet på egen barnehage/skole. Det er styrers/rektors ansvar å motivere eget personale til å delta, og å sørge for at disse får nødvendig tid og ressurser til å delta i prosjektet gjennom hele prosjektperioden og i videreføringsfasen det påfølgende året. Styrer/rektor må sikre at nyansatte og vikarer får nødvendig opplæring, og for øvrig må de sikre at kompetansen blir værende og videreutvikles i egen
organisasjon i framtida. Styrer/rektor må delta i alt arbeid gjennom hele prosjektet. Styrer/rektor skal styrke ledelsen av prosjektet ved å nedsette en egen arbeidsgruppe for arbeidet. Styrer/ rektor leder arbeidet i arbeidsgruppa. Med støtte fra barnehage­ og skoleeier har ledelsen avgjørende betydning for en vellykket implementeringsprosess. Ledelsens primære oppgaver i prosjektet er å sørge for at aktørene har tilstrekkelig med ressurser og tid, gi støtte og føre tilsyn med framdriften og legge til rette for å skape systemer og kulturer som fremmer aktørenes læring og utvikling.

Arbeidsgruppa

skal ledes av styrer/rektor og bestå av personer med høy grad av motivasjon for å delta, som samtidig har tillit blant øvrige kollegaer. Det er en fordel om gruppa i skolen består av personer med ulik kompetanse og ansvarsområde, som for eksempel sosial­ eller miljølærere, mellomledere og SFO-leder. I barnehagen bør gruppa bestå av en representant for de pedagogiske lederne og en representant for assistentgruppa. Det er ønskelig at PPT deltar med en rådgiver. Skolehelsetjenesten kan gjerne være med. Dette forutsetter vanlige regler for gjensidig taushetsplikt i barnehage og skole, og at arbeid med elevens psykososiale miljø er innenfor skolehelsetjenestens ansvarsområde på den enkelte skole. Arbeidsgruppas ansvar er å bistå styrer/rektor i forankring og motivasjon for deltakelse i prosjektet, samt planlegging og gjennomføring av det konkrete implementeringsarbeidet på egen barnehage/skole. Arbeidsgruppa skal legge til rette for at mellomarbeid blir gjennomført etter intensjonen og til enhver tid ha oversikt over tiltak som er iverksatt i de ulike klassene. Læringsmiljøprosjektet må settes på agendaen med jevne mellomrom, for eksempel på personalmøter, for å sikre at alle ansatte holdes orientert om framdriften i prosjektet.

PPT

er en viktig samarbeidspartner for kommunene i Læringsmiljøprosjektet, og det  er ønskelig at de stiller med en ressursperson i hver arbeidsgruppe. PPT inviteres til alle Udir­samlinger og til alle fagdager og veiledninger på den aktuelle barnehage/skole. PPT sitt hovedansvar er å støtte og hjelpe barnehagene, skolene og kommunen i arbeid  med læringsmiljøet.

I etterkant av hver fagsamling bør PPT bistå barnehagen/skolen i videre bearbeiding av fagstoffet, gjennom arbeidsmetodikk som fremmer personalets refleksjon over egen praksis i lys av teori og forskning og påfølgende utprøving og utvikling av ny praksis. Mer konkret dreier dette seg blant annet om å hjelpe styrer/rektor og ansatte med gjennomføring, analyse og oppfølging av Spekter og andre kartleggingsverktøy og i konkrete saker som handler om å stoppe mobbing. PPT kan videre bistå styrere/rektorer og lærere i arbeidet med å utvikle gode strukturer og felles rutiner for autoritativ gruppe­/klasseledelse, barn­ og foreldreinvolvering og god oppstart av nytt barnehage-/skoleår.

Idet prosjektperioden går mot slutten er det avgjørende for varig endring i barnehagene/skolene at det personalet har lært og utviklet av ny praksis, både blir værende og blir videreutviklet i organisasjonen. PPT kan, i samarbeid med eier, være en varig støtte for barnehagen/ skolen i dette arbeidet. Overfor nye ansatte og andre barnehager/skoler i kommunen kan PPT være medansvarlige for å spre den faglige kompetansen som er formidlet og utviklet gjennom prosjektperioden.

Pedagogisk personale

er forpliktet til å delta aktivt i alle faser av prosjektet. Alle skal bidra til utvikling av egen og andres kompetanse, gjennom tilegnelse av ny kunnskap, utprøving og trening på ny praksis, gi og motta tilbakemeldinger underveis og bidra til at kompetansen blir værende og videreutvikles i framtida.

Øvrig personale er forpliktet til å delta aktivt i alle faser av prosjektet. Den enkelte ansatte skal bidra til utvikling av egen og andres kompetanse gjennom tilegnelse av ny kunnskap, utprøving og trening på ny praksis, gi og motta tilbakemeldinger underveis og bidra til at kompetansen blir værende og videreutvikles i framtida. Arbeidsgruppa må legge til rette for at øvrig personale får avsatt nødvendig tid til mellomarbeidet i barnehagene og på skolene.

Elever i skolen

involveres i prosjektet fra første dag og gjennom alle faser i prosjektet. Involvering skjer både gjennom informasjon, kunnskapstilegnelse og aktiv deltakelse, både i elevråd og ute i de enkelte klassene. I barnehagen involveres barna i varierende grad etter alder.

Foreldre

involveres i prosjektet fra første dag og gjennom alle faser i prosjektet. Involvering skjer både gjennom informasjon, kunnskapstilegnelse og aktiv deltakelse, både i FAU/ SU og som foreldre til barn i de enkelte avdelingene eller klassene.