MENY

Erfaringer og evalueringer

Pilotprosjektet for skolen gikk over en relativ kort periode på tre semester. Det viste seg å være for utfordrende å gjennomføre omfattende snuoperasjoner på klasse- og skolenivå på så kort tid.

Jente i klasserom ser ned på mobilen. Foto: iStock.

Læringsmiljøprosjektets pilotfase var konsentrert om temaene avdekking og stopping av mobbing, klasseledelse og utvikling av en mobbefri skole. Da pilotfasen var avsluttet fremhevet skolene selv at de hadde lært mye om forebygging og avdekking av mobbing, og statistikken viser dessuten at mobbetallene har gått ned. (Seeberg mfl., 2015).

For å oppnå ønsket og varig endring av skolenes praksis er tidsrammen utvidet til to skoleår. Det faglige innholdet i de fire fasene beskrives senere i teksten.

Evalueringen av pulje 2 og 3 er i gang, og de første resultatene viser at skoleledere og skoleeiere jevnt over opplever at Læringsmiljøprosjektet har bidratt til kunnskapstilførsel på disse fire sentrale områdene:

  • å forebygge og stoppe mobbing
  • klasseledelse
  • hvordan utvikle et positivt klassemiljø
  • skoleutvikling

Særlig opplever skolelederne at de har fått ny kunnskap om å forebygge og stoppe mobbing og at Læringsmiljøprosjektet har bidratt til praksisendring på de samme områdene. Deltakende skoler og kommuner vet i større grad hva de skal gjøre, men har kanskje behov for å trene mer på hvordan dette skal gjøres i praksis (Wendelborg 2016). Rapporten peker bl.a. på behovet for at skolene i større grad involverer elever og foreldre i arbeidet. Dette stemmer også godt overens med tilrådningene i Djupedalutvalget, som påpeker betydningen av at skoler må bli bedre på å involvere elever og foresatte i arbeidet for et godt psykososialt miljø (NOU, 2015). Behovet for å innlemme PPT i større grad i prosjektet er også påpekt i den første evalueringen av pulje 2. PPT sin rolle som støttespiller i skolenes arbeid med inkluderende læringsmiljø generelt, og i Læringsmiljøprosjektet spesielt, bør tydeliggjøres og styrkes. (ibid.). At PPT deltar i Læringsmiljøprosjektet vil bidra til å realisere tjenestens behov for økt kompetanse i arbeid med inkluderende læringsmiljø.

Delrapport 2 ser på PPT sin rolle i Læringsmiljøprosjektet og viser at den i mange tilfeller er uklar og lite konkret. Den viser samtidig at de ansatte i PPT er positive til prosjektets innhold og arbeidsmåter (Wendelborg & Røe, 2017).

En sluttrapport i evalueringen av Læringsmiljøprosjektet skrevet av NTNU (Wendelborg, Røe & Buland, 2018) viser følgende resultater fra skolene:

  • Andelen elever som opplever mobbing har gått kraftig ned ved samtlige skoler
  • Skolene er blitt bedre til å avdekke og løse mobbesaker.
  • Kommunen og skoleeierne opplever at de er blitt bedre til å følge opp skolenes arbeid med mobbing.
  • Foreldre og elever har blitt mer bevisste på betydningen av læringsmiljø.

Les mer om sluttrapporten

 

Referanser

NOU (2015:2). Å høre til: virkemidler for et trygt psykososialt skolemiljø: avgitt til Kunnskapsdepartementet 18. mars 2015. Oslo, Kunnskapsdepartementet.

Seeberg, M.L., Eriksen, I.M. & Bakken, A. (2015): Evaluering av tiltaket «Målrettet støtte og veiledning til kommuner og deres skoler som har vedvarende høye mobbetall». Oslo: NOVA. 

Wendelborg, C. (2016): Evaluering av Læringsmiljøprosjektet: delrapport 1 – resultatnotat av survey til skoleledere og skoleeiere. Trondheim: NTNU Samfunnsforskning.

Wendelborg, C. & Røe, M. (2017): Evaluering av Læringsmiljøprosjektet: delrapport 2 – resultatnotat om Pedagogisk Psykologisk Tjeneste sin rolle. Trondheim: NTNU Samfunnsforskning.

Wendelborg, C., Røe, M. & Buland, T. (2018): Læringsmiljøprosjektet: Sluttrapport for evalueringen av Læringsmiljøprosjektet. Trondheim: NTNU Samfunnsforskning.