MENY

Hva skal til for å lykkes med Læringsmiljøprosjektet?

For at barnehagene og skolene skal ha best mulig forutsetninger for å lykkes med å implementere kjernekomponentene i prosjektet, er det viktig at man har noen sentrale kriterier på plass.

Trist unggutt i klasserom. Sitter med ryggen til de andre og hviler hodet i hånden. Foto: iStock. Å avdekke barnehagens og skolens behov for å delta, dreier seg blant annet om å få en oversikt over omfanget av mobbing på egen institusjon, for eksempel via resultatene fra Elevundersøkelsen eller barnehagetrivsel.no. Foto: iStock.

Kriteriene er blant annet:

Annet utviklingsarbeid

Barnehagene og skolene som deltar bør ikke holde på med andre store utviklingsprosjekter, for å sikre at både ledelse og personalet for øvrig prioriterer tid og ressurser til prosjektet.

Forankring

Barnehagene og skolene som deltar må sikre en bred oppslutning i personalet og en felles forståelse av behovet for å være med. Å avdekke barnehagens og skolens behov for å delta, dreier seg blant annet om å få en oversikt over omfanget av mobbing på egen institusjon, for eksempel via resultatene fra Elevundersøkelsen eller barnehagetrivsel.no. Videre dreier det seg om en forståelse av de alvorlige konsekvensene mobbing har, selv om antall barn som er utsatt for mobbing kan være lavt. Arbeidet med å motivere og forberede barnehagen/skolen for det endring­ og utviklingsarbeidet som Læringsmiljøprosjektet innebærer, er en svært viktig forutsetning for å lykkes godt med implementeringen.

Implementering

Implementering er barnehagens og skolens praktiske arbeid med å konkretisere og omsette teori, forskning, ideer eller visjoner til praksis (Roland & Westergård, 2015:21). Implementeringsprosessen starter umiddelbart etter første fagdag, og barnehagene/skolene må arbeide aktivt med å omsette fagstoff til praktisk handling på den enkelte barnehage/skole. For å lykkes med dette må det settes av nødvendig tid og ressurser, og alle må forplikte seg til å ta i bruk ny kunnskap og utvikle/endre egen praksis under arbeid med de ulike kjernekomponentene og fasene i prosjektet.