MENY

Mål for Læringsmiljøprosjektet

Hovedmålet for prosjektet er å sikre gode og trygge barnehage-­ og skolemiljø uten mobbing og andre krenkelser.

For å kunne realisere hovedmålet, er følgende delmål satt for prosjektet:

Delmål – barnehage:

  • Kommunen, barnehagemyndighetene, barnehageeier og PPT skal kunne tenke tidlig innsats, og se på helheten barnehage – skole i sitt arbeid med krenkelser og mobbing.
  • Få økt kompetanse i barnehagen om vennskap, lek, sosial kompetanse, læringsmiljø og mobbing i barnehagen.
  • Få økt kompetanse i barnehagen og i prosjektgruppa/arbeidsgruppa om forebyggende arbeid i barnehager, arbeid med mobbing og krenkelser slik de forekommer i barnehagen og det helhetlige arbeidet med barnehager og skoler i sammenheng i kommunen.
  • Foreldre skal involveres og gjøres kjent med prosjektet.
  • Sikre spredning av innhold, erfaringer og kompetanse til andre barnehager, skoler og andre samarbeidspartnere i kommunen.

Delmål – skole:

  • Skoleeier skal utvikle sin kompetanse i å følge opp skoler og utvikle skoleledelsen. Skoleeier skal sørge for at prosjektet blir godt kjent i kommunen.
  • Skolen skal utvikle et godt læringsmiljø. Den skal ha gode rutiner for å avdekke og løse mobbesaker. Ledelsen og de ansatte skal vite hvilke grep som er nødvendige for å utvikle en lærende organisasjon.
  • PPT skal støtte og hjelpe skolene i arbeidet med å utvikle læringsmiljøet.
  • Elevene skal være aktive deltakere i prosjektet.
  • Foreldre skal involveres i prosjektet.
Smilende barn i en ring. Hendene møtes på midten. Foto: iStock.

Elevene skal være aktive deltakere i prosjektet. Foto: iStock.