MENY

Tidsbruk, faser og kjernekomponenter i Læringsmiljøprosjektet

Læringsmiljøprosjektet er nå organisert i fire faser, over to barnehage-/skoleår, og inneholder kjernekomponenter som består av både arbeid med fagstoff for aktørene og praktisk trening, med veiledning underveis.

En liten gutt blir trøstet av en litt større jente. Foto. iStock. Hva fremmer og hemmer inkludering i barnehagen/skolen? Foto: iStock.

 Hver fase går over ca. ett semester, og har følgende innhold:

  • fagsamling for hele personalet på barnehagen/skolen med forelesninger om aktuell teori og forskning
  • 2-dagers fagsamling for barnehagens/skolens prosjektgruppe på Gardermoen i regi av Utdanningsdirektoratet
  • 2–3 veiledningsøkter med arbeidsgruppa på den enkelte barnehage/skole
  • ca. 2 timer annenhver uke til mellomarbeid for barnehagen/skolen i form av praktisk arbeid og trening på ny og forbedret praksis. Dette arbeidet ledes av styrer/rektor og arbeidsgruppa

 

Fase 1: Mobbing og andre krenkelser

Kjernekomponentene i denne fasen er arbeid med fagstoff om hva mobbing er, forekomst, konsekvenser, psykologiske mekanismer og drivere, former for mobbing og hvordan avdekke og stoppe mobbing. Kunnskap om fagstoffet utvikles gjennom forelesninger i regi av Læringsmiljøsenteret, egen lesing og refleksjon. Aktørene skal aktivt trene på å avdekke mobbing, blant annet gjennom bruk av ulike kartleggingsverktøy som for eksempel sosiogram, Spekter og Innblikk. Treningen i skolen består videre i å gjennomføre «Stopp-samtaler» med elever og foreldre, og aktørene vil få hjelp til å løse helt konkrete mobbesaker, dersom dette avdekkes. I barnehagen skal personalet spesielt trene på observasjon av barns samspill i lek.

Fase 2: Forebygging

Kjernekomponentene i denne fasen er arbeid med fagstoff om gruppe­/klasseledelse, basert på støttende og autoritative voksne, hvordan etablere gode relasjoner til barn og mellom barn. Aktørene får bistand til å utvikle hensiktsmessige strukturer, normer og regler som skal gjelde for hele barnehagen/skolen. Det legges en plan for hvordan barn og foreldre skal involveres i barnehagens/skolens arbeid med å forebygge mobbing og skape inkluderende læringsmiljø. I denne fasen vektlegges betydningen av god start, og aktørene planlegger oppstart av nytt barnehage-/skoleår.

Fase 3: Inkludering, gjenoppretting av et miljø etter en mobbesak

Kjernekomponentene i denne fasen er arbeid med fagstoff om hvordan gjenopprette et trygt og inkluderende læringsmiljø i en gruppe/klasse der mobbing har blitt avdekket og stoppet. Oppfølging av enkeltpersoner og grupper som har vært involvert i mobbing tas opp spesifikt. Aktørene skal få bistand i å utvikle inkluderende læringsmiljøer i den enkelte gruppe/klasse og i barnehagen/skolen som helhet. Begrepet inkludering aktualiseres. Hva fremmer og hemmer inkludering i barnehagen/skolen? Barn og foreldre involveres i arbeidet.

Fase 4: Videreføring

I denne siste fasen av Læringsmiljøprosjektet er hovedmålet å sikre at ny kunnskap og ny praksis bevares og videreutvikles i barnehagene/skolene og kommunene. Videre er det et mål å legge strategier for hvordan nyansatte og vikarer, samt ikke­deltakende barnehager og skoler i kommunen blir tilført kompetanse. Stikkord her er sikring av rutiner for fortsatt kartlegging og overvåking av læringsmiljøet, videreutvikling av autoritativ gruppe­/klasseledelse gjennom kollegaobservasjon og -veiledning. Læringsmiljøprosjektet avsluttes med at det legges en plan for videre kompetanseheving i personalet for kommende barnehage-/skoleår, gjennom etablering av lærende møter bl.a. basert på arbeid med et utvalg av relevante fagartikler.