MENY

Evaluering av Være sammen – tidlig innsats

Være sammen – tidlig innsats prosjekt er evaluert av Universitetet i Agder. Det er evalueringen av pilotprosjektet 2011 og 2012 som er utført. Utvalget består av ansatte i 21 barnehager som deltok i Være sammen i Vest- og Aust-Agder.

På nåværende tidspunkt deltar over 100 barnehager i Være sammen. Metodisk har det blitt brukt spørreskjema, fokusgruppeintervju og individuelle dybdeintervju. Det er en omfattende og grundig rapport (pdf).

Evalueringen viser gode resultater både når det gjelder vurdering av nytteverdien av innholdet, og implementeringsprosessene i barnehagene. Det må påpekes at evalueringen er foretatt tidlig i implementeringsperioden, og at denne normalt strekker seg over flere år.

Støttesystemet (eksempelvis veiledersystemet, barnemateriellet, temahefter og god prosjektledelse) virket positivt på implementeringsprosessen. Dette er i tråd med Greenberg mfl. (2005) sin teori om implementeringskvalitet. Det ble videre trukket fram at vektleggingen på implementering og fokus mot voksenrollen i teori og refleksjonsarbeid blant de ansatte var viktig.

Arbeidet med voksenrollen i den daglige driften, hadde ført til mange ansatte opplevde et kvalitativt bedre samspill med barna. Temaet relasjonsbygging og teorien om autoritative voksne, opplevde mange som viktige innholdskomponenter.Barnemateriellet gav gode forutsetninger for å oppnå større grad medvirkning, bedre konfliktløsing og sterkere inkludering i leksituasjoner.

Være sammen har også utviklingspotensial, gjennom for eksempel å forbedre deler av materiellet, å foreta mer systematisk skriftlig evaluering internt i hver barnehage, og utvikling av nettsidene. Større grad av kvalitetssikring av prosjektplaner i den enkelte barnehage kan også være et viktig tiltak for å bedre implementeringskvaliteten.

Det mye interessant å lese i denne rapporten. Den gir et bilde av hvor viktig det er med endringsarbeid i barnehager, og at det ser ut til å påvirke arbeidet i en profesjonell retning når innholdet blir implementert med god kvalitet. Rapporten gir også noen refleksjoner om hvor komplekst det er å gjennomføre endringsarbeid i barnehager hvor utdanningsnivået er sprikende.

 

Tekst: Pål Roland