MENY

Ny fremdriftsplan i forskningsprosjektet Resilient som følge av Covid-19

Informasjon til kommuner og skole som har meldt seg på forskningsprosjektet Resilient.

Foto: Marie von Krogh Foto: Marie von Krogh

Prosjektledelsen har, etter å ha vurdert informasjon fra myndighetene og gjennomført samtaler med ressurspersonene i kommunene, vedtatt endringer i fremdriften av prosjektet. Her finner dere begrunnelse for endringene, samt informasjon om hvilke konsekvenser dette gir.

Utsettelse av prosjektet med ett skoleår

Restriksjoner fra myndighetene når det kommer til å hindre koronasmitte innebærer betydelige endringer i skolehverdagen for både elever og skoleansatte. Dette vil etter all sannsynlighet vedvare også for neste skoleår. Undervisningsopplegget ROBUST er et elevaktivt opplegg som krever at elevene i klassen arbeider mye sammen. Det blir krevende å finne praktiske løsninger på dette dersom vi av smittevernhensyn må holde avstand til hverandre på ubestemt tid. Det vil derfor ikke være et gunstig tidspunkt for lærerne å starte på videreutdanningen eller for elever å gjennomføre undervisningsopplegget ROBUST fra august 2020. Med bakgrunn i dette vil forskningsprosjektet Resilient bli utsatt med ett skoleår på grunn av pandemien. Innføringen av undervisningsopplegget ROBUST i skolene flyttes derfor frem til skoleåret 2021/22.

På hvilket trinn skal ROBUST gjennomføres i 2021/2022?

Den opprinnelige planen var å gjennomføre undervisningsopplegget ROBUST for 8. trinn skoleåret 2020/21. Vi ser viktigheten av å holde oss så nært opp til den opprinnelige planen som mulig, og har derfor besluttet å gjennomføre ROBUST på samme elevgruppe som var tenkt i utgangspunktet. Dette innebærer at ROBUST i 2021/2022 vil gjennomføres blant elever på 9.trinn, altså for de elevene som starter på 8.trinn august 2020. Elevene får altså ROBUST ett år senere enn opprinnelig planlagt.

Fordeler med å innføre ROBUST på 9.trinn fremfor å gjennomføre ny rekruttering (nytt 8.trinn)

  • Vi beholder forankring hos lærerne som allerede har sagt ja til å være med.
  • De aller fleste lærerne vil være på plass i god tid før innføring av ROBUST. Dette gjør det lettere å organisere ROBUST-utdanningen for lærerne.
  • Det er praktisk når det gjelder innhenting av samtykke fra foresatte. Dette kan gjennomføres mens elevene går på 8.trinn skoleåret 2020/21, og ikke mens elevene ennå er på barneskolene.
  • Nyere forskning viser at elevene kan oppleve stor grad av skolerelatert stress på 9. trinn. Stressmestringsstrategiene som formidles til elevene via ROBUST vil derfor være svært aktuelle.

Hvilke andre følger får utsettelsen av Resilient for skolene?

Den opprinnelige planen var å tilby ROBUST til sammenligningsgruppen på 10. trinn etter at forskningsperioden er over og alle kan få tilgang til verktøyene. Når Resilient nå utsettes innebærer det at elevene i sammenligningsgruppen er ferdig på ungdomsskolen (og går på videregående) når ROBUST blir tilgjengelig for alle. Tilbudet om ROBUST for denne elevgruppen må derfor dessverre utgå.

NB: Lærerne som tilhører sammenligningsgruppa vil likevel kunne få kjennskap til verktøyene som brukes i undervisningsopplegget ROBUST i 2022. Det endres ikke.

Når planlegges ny oppstart av videreutdanningen for lærere?

Det skal være totalt fem kursdager for lærere som skal delta i ROBUST. En eller to av disse dagene vil bli lagt til mai /juni 2021. Konkrete datoer vil bli avtalt i samarbeid med kommunenes ressurspersoner i god tid før våren 2021.

Informasjon til foresatte

I god tid før oppstart vil alle foreldre få tydelig og konkret informasjon om forskningsprosjektet Resilient og undervisningsopplegget ROBUST fra UiS. Samtykke fra foreldrene vil bli innhentet mens elevene er på 8.tinn skoleåret 2020/21. UiS vil gå i dialog med skolene om dette, og komme tilbake til hvordan det konkret skal gjøres for den enkelte kommune.

Det ligger oppdatert informasjon til foresatte på UiS sine hjemmesider, under en egen meny på prosjektets hjemmeside: www.uis.no/robust

Overlevering av elevlister fra kommunene til UiS

Før overlevering av elevlister fra kommunene til UiS gjennomføres, skal gyldig Dataavtale være godkjent og signert av kommunene og UiS. Utkast til avtale er utarbeidet av UiS og sendt ut til kommunene. Denne vil vi gjerne ha signert fra begge parter så snart det lar seg gjøre. Når Dataavtale er signert av kommunene inngås det individuelle avtaler med hver enkelt kommune om hvordan dataoverleveringen skal foregå.

Vi ser frem til videre samarbeid med alle kommuner, skoler og lærere som har meldt seg på.

Har dere spørsmål, ta gjerne kontakt med Hilde Ness Sandvold