MENY

Flytting av mobber er siste utvei

Å flytte mobbere til andre skoler er riktig i noen tilfeller. Men det må ikke være en lettvint løsning før andre tiltak er prøvd, og flytting alene er heller ikke nok for å løse et mobbeproblem.

Tre gutter sparker fotball i skolegården.

Denne artikkelen er skrevet som en presisering etter en avisartikkel. Les den opprinnelig artikkelen i Bergensavisen.

Skoler har mulighet til å flytte elever i spesielt alvorlige mobbesaker. Det er viktig at ordningen eksisterer, men det er bare i helt spesielle mobbetilfeller det bør være nødvendig å bruke den, mener førstelektor Grete Sørensen Vaaland og professor Sigrun K. Ertesvåg ved Læringsmiljøsenteret. Begge har mange års erfaring fra arbeid med og forskning på mobbing.

- Flytting av mobber må nok brukes i noen saker med hardnakket mobbing, og når andre tiltak ikke fungerer. Slike saker bør være veldig sjeldne forutsatt at skoler handler kompetent og konsekvent med å avdekke og stoppe mobbing, sier Vaaland.

De voksnes ansvar
Det viktigste er at mobbingen stoppes raskt, og det er de voksne ved skolen som har ansvar for å forebygge, avdekke og stoppe mobbing.
- Vanlige årsaker til at mobbing ikke blir stoppet, ser ut til å være mangelfull, kortvarig, halvhjertet eller ikke-faglig kompetent innsats fra skolen, sier hun.

Hvis skolen legger skylden for mobbingen på offeret, har skolen sannsynligvis adoptert mobberens bilde. Da klarer skolen neppe å løse saken. De to mobbeforskerne er tydelig på at dersom flytting av elever blir nødvendig, er det den som utfører mobbingen, ikke den som blir mobbet, som skal flyttes.

Hvis skolen jobber godt med langsiktig og systematisk arbeid, er det ytterst sjeldent skolebytte er nødvendig. I tilfeller hvor skolene ikke makter å gjøre det de skal, er det neppe noen lykkelig løsning for hverken mobber eller offer at mobber blir flyttet.

- I slike tilfeller må skolen pålegges, samt følges opp, for å stoppe mobbingen og ivareta de involverte, og skoleeier må følge opp at dette skjer. Samtidig må det eventuelt gjøres tiltak for å skjerme den som blir mobbet. Det kan gjøres uten at mobberen flyttes, sier Ertesvåg.

Flytting er aldri løsningen alene
Det er helt uakseptabelt at skoler lar mobbing pågå uten at de bruker alle virkemidler for å stoppe den. Et virkemiddel er å flytte mobberen. I noen sjeldne tilfeller er det nødvendig, men bare som en del av løsningen. Ved flytting, må man gjøre tiltak både på skolene som «avgir» og «mottar» eleven.

Når en mobber flyttes er det viktig å være bevisst på en ny start, og de trenger hjelp for å komme ut av rollen med mobbeatferd. Det er gjerne en elev som har brukt mobbing som strategi for å oppnå makt eller tilhørighet. Eleven trenger støtte for å komme inn i en konstruktiv medelev-rolle der han eller hun ikke må tråkke på andre for å ha det bra.

Også på skolen som mobberen flyttes fra må den sosiale situasjonen følges nøye opp.
- Utviklingen må ledes av de voksne, og den må ikke overlates til tilfeldighetene, understreker mobbeforskerne.

Lese mer:


Behov for mer forskning
Forskning viser mobbeofre er i risiko på kort og lang sikt. Men det er ikke forsket på om utsiktene er bedre i tilfeller hvor mobberen er flyttet eller mobbingen blir stoppet.

- Det hadde vært interessant å finne ut mer om effektene av at noen definerer noe som mobbing og stopper det. Hva betyr det for offeret at mobbingen blir tatt tak i, og stoppet som alternativ til at det fortsetter helt til man kommer seg vekk fra skolen, spør Ertesvåg og Vaaland.

Å mobbe er heller ikke ufarlig for mobberen, og gjennom mobbeatferd utvikles mønster som kan være sosialt destruktiv om mobbeatferden ikke blir korrigert. Også her mangler det forskning om det er forskjeller på lang sikt mellom de som blir stoppet og de som får fortsette å mobbe, og mellom de som flyttes og de som ikke flyttes.

- Alt tilsier at utsiktene blir bedre om mobbingen stopper. Trolig er det mye å tjene for enkeltpersoner så vel som samfunnsøkonomisk på at vi tar tak og stopper mobbing, sier Vaaland.

Må rapportere avvik
Flytting av elever må, som nevnt, ikke tas lett på. Når en elev skifter skole på grunn av mobbing, er det et alvorlig faresignal som må registreres og følges opp, mener de to forskerne.

Vaaland og Ertesvåg påpeker at det er omsorgssvikt hvis farlig atferd ikke blir korrigert, stoppet og fulgt opp. Hvis ett offer for mobbing slutter, bør det være et system for å melde dette til skoleeier og oppfølging bør være påkrevd.

Tekst: Karoline Reilstad

UiS logo