MENY

Veileder om digital mobbing

En internasjonal forskergruppe har laget en veileder for å forebygge digital mobbing (nettmobbing). Her finner du den norske versjonen.

Nettmobbing. To jenter ser på dataskjerm.

Digital mobbing har bredt om seg de siste ti årene. Pedagoger, foreldre, media og myndigheter er bekymret for hvor lett det er å bruke nettet til mobbing og trakassering.

Internasjonalt samarbeid
I 2008 ble et internasjonalt nettverk kalt COST IS0801 etablert. Her deltok førsteamanuensis Hildegunn Fandrem ved Læringsmiljøsenteret sammen med forskere fra 27 andre land.

Samarbeidet har blant annet resultert i boka Cyberbullying through the new media. Målet med boka er å øke forståelsen for hvordan vi kan håndtere og forebygge nettmobbing, og hvordan ny medieteknologi kan brukes for å støtte ofre for nettmobbing. Et av kapitlene i boka er en omarbeidelse av heftet som nå foreligger på norsk.

Nettverket definerer digital mobbing, også kalt cyberbullying, som mobbing og plaging av andre ved bruk av ny digital teknologi, primært mobiltelefon og Internett. Det internasjonale nettverket har som hovedmål å spre kunnskap om digital mobbing i utdanningsinstitusjoner.

- Dette innebærer å takle negativ bruk av ny teknologi, oppfordre til positive måter å bruke ny teknologi på i sosiale relasjoner, og komme nærmere et felles sett med retningslinjer til anvendelse i Europa, heter det i forordet i heftet.

Forskning og anbefalinger
Ett av delmålene til COST IS0801 har vært å undersøke de ulike landenes retningslinjer når det kommer til å takle negative konsekvenser av digital mobbing og positiv bruk av moderne teknologi i sosiale relasjoner.

Heftet presenterer resultatene fra denne undersøkelsen, samt forskning om nettmobbing. På bakgrunn av dette kommer heftet med anbefalinger for hvordan foreldre, barn, skoler og lærere bør forholde seg for å hindre digital mobbing.

Målet er at heftet kan brukes av alle som jobber med barn og unges bruk av digitale medier.

UiS logo