MENY

For læreren

Som lærer skal du kunne forebygge, avdekke og stoppe mobbing.

Et godt miljø i klassen forebygger mobbing til en viss grad. Dette gjelder både det sosiale miljøet – relasjoner og sosiale normer - og den delen av miljøet som i særlig grad knytter seg til læring av fag.
Det er viktig å merke seg at slike kvaliteter ved læringsmiljøet bare forklarer en moderat del av forskjellene mellom skoler og klasser når det gjelder omfanget av mobbing. Et godt læringsmiljø er selvsagt allment viktig, men ikke tilstrekkelig for å hindre mobbing.

Forebygging rettet mot mobbing
Mobbing kan forebygges ved å ta problemet direkte opp. Her finnes det en rekke metoder som rollespill, bruk av litteratur, skriftlige arbeider fra elevene, samtaler med enkelt elever, grupper og klassen. Kombinasjoner av slike metoder kan være hensiktsmessige, for eksempel først lese en tekst, dernest gi elevene i oppgave å skrive og så snakke sammen i klassen.

Hensiktsmessige metoder sikter seg inn mot elevens individuelle evne til å forstå at mobbing er «galt», og mot normdannelse i klassen. Antagelig er den sosiale kontrollen det viktigste; at elevene vet hva læreren står for og hva normen i klassen er.
 

Tiltak mot mobbing
Innblikk - et sosial-analytisk verktøy for å forebygge og avdekke skjult mobbing (pdf)

Spekter - et ikke-anonymt spørreskjema (pdf) 
En effektiv rutine for å avdekke mobbing er å be hver elev i klassen om å svare på et ikke – anonymt spørreskjema om mobbing. Skjemaet bør inneholde spørsmål om både tradisjonell og digital mobbing. På denne måten får kontaktlærer god oversikt over de sosiale mønstrene i klassen og kan umiddelbart gripe inn for å stoppe atferd som krenker. Undersøkelsen må følges opp med individuelle samtaler.Spørreundersøkelsen og elevsamtalene gir samlet et godt grunnlag for å gripe inn. Undersøkelsen anbefales fra 3. klasse.

Mal for enkeltvedtak
Utdanningsdirektoratet har laget flere maler for enkeltvedtak.

UiS logo