MENY

Lekbasert læring for de eldste i barnehagen

I barnehagen skal barna oppleve et stimulerende miljø som støtter opp om deres lyst til å leke, utforske og mestre.

Barn som leker i skogen.

Barn i barnehagealder lærer best gjennom lek. Barn har en naturlig søken etter mening, og deres interesse for sammenheng og mening gjør hverdagen full av muligheter for læring. Barnehageansattes deltakelse, veiledning og støtte i leken kan være svært frigjørende for barn. Hverdagslige lekbaserte aktiviteter gir rike muligheter for stimulering innen mange områder.

Teori og forskning knyttet til Lekbasert læring (Playful Learning) framhever to former for lek som særlig viktige: fri lek og veiledet lek. Barns frie lek er spontan og uten voksenstyring. For de eldste i barnehagen kan barnehageansatte utvide denne læringsmuligheten ved å tilføre veiledet lek. De har da med seg materialer, leker eller aktiviteter for barna, og vektlegger barns medvirkning i gjennomføringen.

Forskning innen lekbasert læring viser at barn lærer best når de er aktive og engasjerte, når de opplever mening og når de er i interaksjon eller samspill med andre. Lekbasert læring samstemmer i stor grad med et sosiokulturelt perspektiv på læring. Læring skjer gjennom samhandling og i en kontekst, og oppstår i situasjoner som har med relasjoner mellom mennesker å gjøre.

Temaer i modulen:

Lekbasert læring
Trygge og varme relasjoner
Sosial kompetanse
Selvregulering

Les mer: 

Hvordan Læringsmiljøsenteret ser på utvikling av modulene.