MENY

Kort om Læringsmiljøsenteret

Læringsmiljøsenteret jobber utadrettet, forsker og underviser for å gi barnehagebarn, elever, lærlinger og voksne et bedre læringsmiljø.

Læringsmiljøsenteret skal være en nasjonal drivkraft for å fremme trygge og gode læringsmiljø i barnehage og skole.

Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning (Læringsmiljøsenteret) ble opprettet i 2013. Senteret er tilknyttet Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora ved Universitetet i Stavanger. 

Senteret jobber med oppdrag fra Utdanningsdirektoratet og egeninitierte oppgaver innen forskning og utvikling, kompetanseutvikling i barnehager og skoler samt undervisning og veiledning ved universitetet. Fagområdene våre er blant annet mobbing, læringsmiljø, klasseledelse, skolevegring, psykisk helse, sosial kompetanse, lekbasert læring, organisasjonsutvikling og mangfold og inkludering.

Læringsmiljøsenteret har to avdelinger; én i Stavanger og én i Porsgrunn. Det er i dag ca. 50 ansatte ved senteret. 

Læringsmiljøsenterets nettsider og ressurser er spesielt nyttige for:

  • lærere
  • barnehagelærere
  • ledere i barnehage eller skole
  • skoleeiere
  • barnehageeiere
  • lærerutdannere
  • lærerstudenter
  • ansatte i PP-tjenesten
  • andre ansatte innen barnehage- og skolesektoren