MENY

Læringsmiljøsenterets historie

Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning (Læringsmiljøsenteret) ble opprettet 1. januar 2013. Senteret ble dannet som en følge av sammenslåingen av Senter for atferdsforskning i Stavanger og Lillegården kompetansesenter i Porsgrunn.

Senter for atferdsforskning (SAF)

Senteret ble opprettet ved Stavanger lærerhøgskole i 1989. Noen år senere, i 1992, fikk senteret status som statlig spesialpedagogisk kompetansesenter sammen med Lindøy skole.

I 1995 ble senteret organisert som en enhet ved Høgskolen i Stavanger. Samme år tok Rogaland fylkeskommune over ansvaret for driften av Lindøy.

Senter for atferdsforskning ble landsdekkande i 1999. Senteret drev utadrettet arbeid overfor kommuner og fylkeskommuner, men forsket også på sosiale og emosjonelle vansker.

I 2005, da Høgskolen i Stavanger ble Universitetet i Stavanger, ble senteret en enhet ved Det humanistiske fakultet.

Atferdsforskning og undervisning ved universitetet var viktige element i arbeidet ved senteret, men senteret har også utviklet flere prosjekt og program. De mest kjente er antimobbeprogrammet Zero og skoleutviklingsprogrammet Respekt.

Vil du vite mer? Boken Senter for atferdsforskning gjennom 20 år kan lånes via ditt lokale bibliotek.

Lillegården kompetansesenter

Reform -92 innebar oppretting av kompetansesenter på blant annet syn, hørsel, språk, tale og sosiale og emosjonelle vansker. Lillegården spesialskole i Porsgrunn vart da endraet fra spesialskole til et kompetansesenter for barn og unge med sosiale og emosjonelle vansker samme år.

Fra starten av tilbød kompetansesenteret kurs i sosiale og emosjonelle vansker for lærere og skoleeiere. De siste ti årene var erfaringen at tett og forpliktende samarbeid med skoler og kommuner over tid, hadde større positiv effekt på elevenes læringsmiljø enn kurs for enkeltlærarer.

Etter stortingsmeldingen om spesialundervisning, St. meld. 23 (1997–98) Om opplæring for barn, unge og voksne med særskilte behov, endret arbeidet seg fra det spesialpedagogiske til det allmennpedagogiske, fra individfokus til systemfokus. PP-tjenesten ble lokal samarbeidspartner for Lillegården kompetansesenter, og senteret fikk hele landet som arbeidsområde for å hjelpe kommuner med å utvikle bedre læringsmiljø i skoler.

Lillegården kompetansesenter fikk nasjonalt ansvar for opplæring og veiledning i skoleutviklingsstrategien LP-modellen (Læringsmiljø og pedagogisk analyse). Flere ansatte ved senteret jobbet internasjonalt med inkludering, særlig i Baltikum og Georgia. Lillegården kompetansenter drev i tillegg FoU-virksomhet i temaet inkludering og segregerte grupper i skolen.

Vil du vite mer? Den digitale historien Lillegården - fra tingsted til kompetansesenter tar deg med fra 1700-tallet fram til 2007, og lar husene og folkene i dem være i fokus.

Et nytt senter

Frå 1. januar 2013 bestemte Kunnskapsdepartementet, som følge av Meld. St. 18 (2010-2011) Læring og Fellesskap at Senter for atferdsforskning (SAF) og Lillegården kompetansesenter skulle bli ett kompetansemiljø i ett felles senter: Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning (Læringsmiljøsenteret).

Senteret er i dag en del av Universitetet i Stavanger (UiS). Stavangeravdelingen holder til i Hulda Garborgs hus på universitetsområdet på Ullandhaug, mens porsgrunnsavdelingen har har tilhold i Deltabygget på Vallermyrene i Porsgrunn.

Nasjonale sentre

Læringsmiljøsenteret er et av ti nasjonale sentre. De nasjonale sentrene har på ulike satsingsområder en nøkkelrolle for å utvikle kvaliteten på opplæringen. Faglig styring og oppfølging er delegert fra Kunnskaps­departementet til vertsinstitusjonene.

Oversikt over de øvige nasjonale sentrene:


Les mer om nasjonale sentre