MENY

Mandat for Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning

Vedtatt av Kunnskapsdepartementet 4. juli 2012.

Formål 

Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning skal bidra til at den nasjonale utdanningspolitikken iverksettes og gjennomføres slik at barn, unge og voksne kan få en likeverdig og tilpasset opplæring av høy kvalitet i et inkluderende fellesskap. 

Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning skal bidra til å realisere statens satsinger i utdanningspolitikken og bistå nasjonale utdanningsmyndigheter med råd og tjenester i arbeidet med å realisere nasjonal utdanningspolitikk innenfor sitt ansvarsområde. Senteret skal bidra til kompetanseutvikling i sektoren og til kvalitet i læringsmiljøet for barn i barnehage, elever, lærlinger og voksne. Gjennom sin virksomhet skal senteret sørge for et bredt kunnskapsgrunnlag om læringsmiljøets betydning, og for at dette kunnskapsgrunnlaget formidles og tas i bruk i sektoren. 

Oppgaver 

Virksomheten til Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning skal være kunnskaps- ­og forskningsbasert og skal ivareta både individperspektivet og systemperspektivet i arbeidet med læringsmiljø og skolens og barnehagens kultur. 

Senteret skal: 

  • Drive målrettet forskning og formidle resultater fra forskning og forsøks- og utviklingsarbeid på sitt ansvarsområde. Senterets forskning gjøres under faglig frihet og ansvar, jf. universitets- og høyskoleloven § 1–5.
  • Ha aktiv kontakt med relevante nasjonale og internasjonale fagmiljøer og være orientert om internasjonal utvikling.
  • Ta initiativ til at det igangsettes forskning og utviklingsarbeid der kunnskapsgrunnlaget er svakt eller mangler.
  • Ta initiativ til og bidra til å gjennomføre kvalitetsutviklingstiltak knyttet til pedagogisk virksomhet på sitt ansvarsområde. Dette skal skje i samarbeid med universitets- og høyskolesektoren, og skole- og barnehageeiere.
  • Bidra til kompetanseutvikling og til at det lokalt arbeides med å skape et læringsmiljø som fremmer faglig, personlig og sosial utvikling for barn, elever, lærlinger og voksne, også de som har behov for ekstra tilrettelegging og hjelp.
  • Være en aktiv aktør overfor PP-tjenesten og bistå denne i systemrettet arbeid med læringsmiljøet i skoler og barnehager.
  • Bistå universitets- og høyskolesektoren i innsatsen for å realisere nasjonale satsninger på kompetanseutvikling i grunnopplæringen for de primære målgruppene, samt satsinger innenfor kompetanseheving av lærerutdannere.
  • Samarbeide med Universitetet i Stavanger og bidra til universitetets lærer- og forskerutdanning innenfor relevante fagområder.
  • Samarbeide med andre relevante aktører, herunder andre nasjonale sentre og Statped.

Senteret kan påta seg eksternt finansiert virksomhet, inklusiv forskning, innenfor sitt mandat.

Målgrupper 

Senterets primære målgrupper er skoleeiere, ledere og ansatte i barnehager og skoler, PP-tjenesten og studenter og lærerutdannere ved universiteter og høyskoler med lærerutdanning. 

Organisering 

Senteret er lagt til Universitetet i Stavanger (UiS) etter avtale mellom Kunnskapsdepartementet (KD) og universitetet, jf. lov om universiteter og høyskoler § 1–4 fjerde ledd. Virksomheten er lokalisert to steder, i Stavanger og på Østlandet. Senteret skal ledes av en daglig leder med faglig og administrativt ansvar for virksomheten.