MENY

Alle barn fortjener en god start på livet

– Når vi vet hvor mye hjerneutvikling som skjer hos barn i de første leveårene, har vi ikke råd til å «gamble» når det kommer til kvaliteten på barnehagene, sier Cecilie Evertsen-Stanghelle som skal undersøke vurderingsverktøy som kan fremme kvalitet i barnehagen.

Bilde av en mann som får klem av flere barn. – En god barnehage er et sted der de voksne møter barna med omsorg, innlevelse og trygghet, sier stipendiaten. Foto: iStock photo.

I dag går over 90 prosent av alle barn i Norge i barnehage (SSB, 2019). Likevel finnes det lite informasjon om systematisk kartlegging av kvaliteten i de norske barnehagene. Det skal stipendiat Cecilie Evertsen-Stanghelle ved Læringsmiljøsenteret, Universitetet i Stavanger gjøre noe med.

Som en del av sitt doktorgradsprosjekt skal hun gå i gang med å undersøke hvordan en kan jobbe med å kartlegge kvaliteten i barnehagene, og gi ansatte mulighet for fagligutvikling – noe som i liten grad er gjort før.

– Vi har ikke råd til å stole på at man har flaks med barnehagen man ender opp med. Det er derfor viktig med systematisk kartlegging av barnehagene – og dette er et steg i riktig retning. Vi håper det vi utvinner av kunnskap i prosjektet skal komme barna og de voksne til gode, sier hun. 

Kan kvalitet måles?

God kvalitet i barnehagen vil bidra til å fremme barns trivsel, læring og god psykisk helse, som på sikt vil virke forebyggende i et folkehelseperspektiv, og kan være med å utjevne sosiale forskjeller.

– De siste årene har forskning om sped- og småbarn gitt oss en forståelse for hvordan de tidlige erfaringene i hjemmet og i barnehagen påvirker hjernens utvikling og videre deres psykiske og fysiske helse. Barn er lett påvirkelige de første leveårene, og barnehagekvalitet ser ut til å ha stor påvirkning på barns trivsel og utvikling, sier hun.

Likevel, hva kvalitet er, og om det er mulig å måle dette, har vært temaet for en pågående debatt i barnehagesektoren de siste årene. Det har også blitt stilt spørsmål om bruken av internasjonale verktøy i norske barnehager. Ifølge Evertsen-Stanghelle skal noen av disse kartleggingsverktøyene evalueres i dette prosjektet, og målet er å undersøke om de kan kopieres rett inn i norsk kontekst, eller om det er behov for å utvikle egne verktøy.

– Det er viktig at vi får en forståelse av om verktøyene er forenlige med vår forståelse av hva en god barnehage er, sier hun.

Tegner et bilde av kvalitetsforskjellene

I prosjektet vil flere barnehager i Sandnes kommune og Stavanger kommune delta. Det som skal undersøkes er hvordan barnehageansatte, barnehagemyndighetene, ressurssenter og PPT i kommunene Stavanger og Sandnes opplever bruken av måle- og utviklingsverktøyene SSTEW og CLASS.

 – Vi ønsker å undersøke om brukergruppene opplever at disse kartleggings- og utviklingsverktøyene er en god måte å jobbe på for å fremme kvalitet i barnehagen, og om disse verktøyene oppleves som nyttige, sier Evertsen-Stanghelle.

Hun legger til at grunnen til at verktøyene skal testes ut på kommunalt nivå er for å sikre at hele kommunen jobber systematisk for å forhøye kvaliteten i barnehagene. OECD-rapporten fra 2018 viser at barnehageeiere bør ha et system for å samle data på prosesskvalitet og bruke disse dataene til å utvikle kvalitet. Per i dag finnes det få redskap for å vurdere samspillskvalitet i barnehagene.

– Foreldreundersøkelsen, medarbeiderundersøkelsen og selvevalueringer slik det er i dag er i seg selv ikke gode nok redskaper for å måle kvalitet, sier Evertsen-Stanghelle.

Ikke norsk tradisjon å måle kvalitet

Selv om det er ganske vanlig i internasjonal sammenheng, har det ikke vært en tradisjon for å systematisk måle kvalitet i utdanningssystemet i Norge.

– Vi har hatt en tradisjon for å kartlegge barna, men ikke de voksne som skaper utviklingsmulighetene for barna. Det har jeg lyst til å endre på, sier Evertsen-Stanghelle.

Kartleggingsverktøyene som skal benyttes i prosjektet, bygger på forskningsbasert kunnskap om hva som utgjør god prosesskvalitet i barnehagen, og kan potensielt sett kunne måle kvaliteten på samspillet mellom voksne og barn i barnehagene. Prosesskvalitet anses som selve kjernen i kvalitetsbegrepet, og hovednæring for hjerneutvikling.

Hva er en god barnehage?

Ifølge stipendiaten er det mye godt arbeid som gjøres av de ansatte i barnehagene i Norge i dag. En god barnehage, mener hun, er et sted der de voksne møter barna med omsorg, innlevelse og trygghet. Et sted der barnehagelærerne – og de andre ansatte – videre er i stand til å skape miljøer som stimulerer til kritisk tenkning og fremmer kognitiv og emosjonell utvikling hos barna.

– Jeg mener at en god barnehage er en barnehage tydelig preget av gjensidig glede over å få være sammen, samt et sted krydret med litt hverdagsmagi, sier hun.

Stipendiaten håper på sikt at prosjektet kan gjøre at alle barnehagebarn får et mer likeverdig tilbud, at de ansatte i barnehagene motiveres og at barnehageledere- og eiere får oversikt over samspillskvalitet i egen organisasjon og kommune – og kan gi tilpasset støtte ved behov.


Tekst: Maria Gilje Strand
Foto: iStock photo