MENY

Bygger bro mellom forskning og praksis

Flere forskere ved Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning bruker forskningsmetoden Q-metodologi i sine forskningsprosjekt, en metode som binder forskning og praksis sammen.

Fordi datainnsamlingen baserer seg på at informantene sorterer kort i stedet for å fylle ut spørreskjema eller svare på spørsmål har metoden vist seg å være en svært egnet fremgangsmåte i studier som inkluderer barn og unge. Fordelene ved å bruke denne metoden er:

  • Informantene slipper å formidle sine opplevelser muntlig. Isteden får de anledning til å forholde seg til et gitt materiale.
  • Sortering av kort kan for noen fortone seg som en leken tilnærming.
  • Sortering av kort kan føre til at informantene samtidig får sortert sine tanker, og reflekter over eget ståsted på en ny måte.

En annen fordel er at det også er mulig å omgjøre utsagnene på kortene til bilder. På den måten får man anledning til å inkludere veldig unge informanter.

Studerer menneskers subjektivitet

Q-metodologi utgjør en mellomting mellom en kvantitativ fremgangsmåte (forskning som baserer seg på tall og statisktiske analyser) og en kvalitativ tilnærming (ofte mer inngående analyser av færre personer gjennom intervju eller observasjon). Q-metodologi er konstruert for å studere menneskers subjektivitet, for eksempel hva mennesker opplever, føler, mener, liker eller foretrekker.

I korthet går altså metoden ut på at respondentene sorterer kort med subjektive utsagn i henhold til en gitt matrise og en bestemt instruksjon ut i fra sin egen subjektive oppfatning. De sorterer ut i fra hva som er mest likt til mest ulikt deres eget ståsted. Den måten hver person har sortert kortene på – altså mønsteret hver enkelt person lager i sin sortering – blir inkludert i en overordnet statistisk analyse. Denne analysen avdekker personer med lignende ståsted. Dermed blir det mulig å avdekke meninger og opplevelser som deles av flere vedrørende det gitte temaet.

Erfaring med Q-metodologi

I BAMBI-prosjektet har forskerne omgjort utsagn til bilder i en studie med femåringer. I denne studien ville de utforske barns følelser og erfaringer etter samlivsbrudd. Det at barna fikk sortere kort med følelser for at de skulle kunne uttrykke sin situasjon var noe som appellerte veldig til ansatte i barnehager. Dermed ble et lignende sett med kort inkludert i en veilederpakke til barnehager. Veilederpakken heter Ett barn – to hjem og kan bestilles på www.pedlex.no.

 

Tekst: Ingunn Størksen

 

Litteraturliste

Størksen, I. & Skeie, E. (2012). ETT BARN - TO HJEM. Veiledermateriellet består av en veileder til ansatte, foreldrefoldere, barnebok og følelseskort til bruk i barnesamtaler. Pedlex forlag.

Størksen, I. (2012). Hva er Q-metode og hvordan kan den brukes i psykologien? Tidsskrift for Norsk Psykologforening, 49, 565–569.

Størksen, I., Thorsen, A. A., Øverland, K., & Brown, S. R. (2011). Experiences of daycare children of divorce. Early Child Development and Care. DOI:10.1080/03004430.2011.585238

Størksen, I. (2010). Bruk av Q-metode i Bambi-prosjektet. Psykologisk Tidsskrift, NTNU, 1, 16-21.

Ellingsen, I. T., Størksen, I., & Stephens, P. (2010). Q methodology in social work research. International Journal of Social Research Methodology, 13(5), 396–409.

Thorsen, A. A. & Allgood, E. (2010). Q-metodologi – En velegnet måte å uforske subjektivitet. Trondheim: TAPIR Akademisk Forlag, 2010.