MENY

Djupedalutvalget med omfattende tiltak mot mobbing

Læringsmiljøsenteret fremstår som en tydelig, fremtidig aktør når innholdet i utredningen skal omgjøres til praktisk arbeid

Onsdag 18. mars la utvalget  fram uttredningen NOU 2015:2 Å høre til - virkemidler for trygge psykososiale skolemiljø.

"Vi må være villige til å gjøre modige grep på vegne av elevene", sa utvalgsleder Øystein Djupdal i sin presentasjon av NOUen

Læringsmiljøsenteret fremstår som en tydelig, fremtidig aktør når innhold i utredningen skal omgjøres til praktisk arbeid. Utvalget ønsker at Staten setter i verk et stort skoleomfattende prosjekt om inkludering fra 2016 til 2023 hvor alle skoler i Norge får økt kompetanse om skolekultur, krenkelser og mobbing. "Alle må kunne se, forstå og reagere når barn utsettes for krenkelser", sa Djupedal. Utvalget foreslår at Udir og Læringsmiljøsenteret utarbeider rammeverket for satsingen. Læringsmiljøsenteret er foreslått som faglig ansvarlig. I løpet av åtte år skal alle skoler få tre semester hver med skolebasert kompetanseutvikling.

Barneombudet bør være klageinnstans i mobbesaker,mener utvalget, med reel myndighet og juridisk muskelkraft, mens fylkesmannen er foreslått videreført som tilsynsmyndighet.

Utvalget har kommet fram til fem hovedutfordringer som krever juridisk, økonomisk og pedagogiske endringer.

 1. Rettssikkerhet
  Elevenes rettigheter i §9a er for dårlige. Utvalget mener at elever må ha minst like sterkt rettsvern som arbeidstakere.
 2. Skolekultur
  Skolene er for lite opptatt av nulltoleranse for krenkelser, mobbing, trakasering og diskriminering
 3. Involvering og samarbeid.
  Elever og foreldre involveres ikke nok i arbeidet med det psykososiale miljøet
 4. Ansvarliggjøring og systematikk
  Skoleeier og skoleleder mangler kunnskap og kapasitet til å jobbe systematisk og langsiktig med å utvikle elevenes skolemiljø.
 5. Organisering
  Roller og ansvar i støttesystemet er for utydelig. PPT må få et tydeligere mandat rettet mot alle elever ikke bare de med særskilte behov.

Læringsmiljøsenteret får tydelig aktørrolle

Fra mitt ståsted, synes jeg utredningen gir Læringsmiljøsenteret en svært tydelig aktørrolle i det fremtidige arbeidet mot en «Inkluderende skole» sier direktør ved Læringsmiljøsenteret Einar Christiansen. Dette må være gjort i en erkjennelse om at senteret er en faglig instans som leverer kvalitet.

I tillegg er jeg svært glad for at utvalget har vært så tydelige når det gjelder ledelse, både på kommune- og skolenivå. Ledelsen setter standard for det arbeidet som gjøres rundt om på skolene gjennom å være tydelige i sine forventninger samt ved å følge opp disse, sier Christiansen.

Vil du vite mer?

Se nettoverføring av presentasjon av overleveringen med Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen  og utvalgsleder Øystein Djupedal

Les selve NOU-en her:
NOU 2015: 2 Å høre til — Virkemidler for et trygt psykososialt skolemiljø

Les Øystein Djupedals kronikk om NOU-en fra Aftenposten 18. mars 2015:
Det er på tide med en ny politikk mot mobbing i skolen
 

Tekst: Elin Kragset Vold