MENY

Ny rammeplan for barnehagen

I august 2017 trer den nye rammeplanen for barnehagen i kraft.

To små jenter sitter på gulvet og leker med byggeklosser Barnehagen skal bidra til at alle barn føler seg sett og anerkjent for den de er, heter det i den nye rammeplanen.

Nye begreper og nye områder er løftet fram i planen. Vi setter spesielt søkelyset på overganger, mobbing, livsmestring og mangfold, og implementering av rammeplanen. 

Overganger

Overganger er et tydelig tema i den nye rammeplanen. Det betyr at oppstart i barnehagen og overgang til skolen skal sikres særlig godt. Nye tall viser at 80 prosent av alle norske ett- og toåringer går i barnehagen.

– Det er en stor overgang både for barn og foreldre når barnet går fra å være hjemme med foreldrene til å tilbringe mesteparten av sin våkne tid med andre voksne og barn. Da må foreldre kunne forvente at personalet har gode rutiner og setter av nok tid til tett oppfølging, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen. 

En av fire barnehager mangler gode rutiner for å sørge for en god overgang fra barnehagen til skolen. Den nye rammeplanen pålegger derfor barnehager og skoler et samarbeid for å sørge for at barna opplever at det er en sammenheng mellom barnehagen og skolen.

Mobbing

Mobbing og krenkelser har de siste årene kommet opp som et tema i barnehagesammenheng. Den nye rammeplanen legger tydelige føringer for at barnehagepersonalet skal forebygge og stoppe utestenging og mobbing.

– Det skal være nulltoleranse for mobbing. Foreldre skal kunne forvente samme oppfølging uavhengig av hvilken barnehage barnet går i, sier Røe Isaksen. 

Livsmestring og mangfold

Forskriften til rammeplanen sier blant annet at "Barnehagen skal bidra til at alle barn føler seg sett og anerkjent for den de er, og synliggjøre den enkeltes plass og verdi i fellesskapet." Læringsmiljøsenteret arbeider med mangfold i flere sammenhenger, blant annet med flerkulturelle barn og sårbare barn. 

Livsmestring er også et nytt begrep som blir tatt i bruk i. I det ligger det blant annet at barnehagene skal fremme trivsel og god psykisk helse og forebygge mobbing og krenkelser. Dette er temaer senteret arbeider med. 

Viktige temaer i rammeplanen er: 

  • mangfold og gjensidig respekt
  • likestilling og likeverd
  • livsmestring og helse
  • samarbeid mellom hjem og barnehage

Implementering

Fylkesmannen har fått et særlig ansvar for implementeringen av den nye rammeplanen. Læringsmiljøsenteret er i gang med et samarbeid med flere fylkesmannsembeter om hvordan de kan sikre en god implementering.

 

Les også