MENY

Sammenheng mellom barns forhold til foreldre/lærere og mobbing

Forskning: Kvaliteten på forholdet mellom barn og foreldre/lærere har sammenheng med å mobbing medelever.

Bilde av smilende voksen. Rygg og arm i forgrunnen. Gode relasjoner til voksne er viktige for sosialiseringsprosessen til barn.

Studien ser på 8. klassingers opplevelse av relasjonene til sine foreldre og lærere, for å undersøke hvorvidt kvaliteten på disse relasjonene kan ha sammenheng med mobbing av medelever. Den teoretiske antagelsen er at gode relasjoner med signifikante voksne vil medføre mindre involvering i mobbing.

Tre dimensjoner i relasjonene

Barber mfl. (1997, 2004, 2005) har på et generelt grunnlag gått gjennom forskningsfeltet for relasjoner mellom barn og foreldre, men også relasjoner mellom barn og nære voksne på andre oppvekstarenaer, for eksempel i skolen.

En konklusjon fra deres arbeid er at det ser ut til å være tre viktige dimensjoner i slike relasjoner som er kritiske for utkommet av sosialiseringsprosessen, som er hvordan barna klarer seg i forhold til atferd og mental helse.

  • Connection dreier seg om kvaliteten på den tilknytningsmessige dimensjonen mellom barnet og for eksempel foreldrene.
  • Regulation er benevnelsen på den grad av atferdsregulering som ivaretas av voksenpersonen. 
  • Autonomy er en betegnelse på utkommet av en prosess der foreldre eller andre voksne legger til rette for at barnet/den unge skal kunne utvikle en sunn psykologisk selvstendighet.

Ifølge Barber mfl. vil god kvalitet på disse tre sosialiseringsdimensjonene innenfor de ulike sosialiseringsarenaene (familie, skole, venner, nabolag) ha betydning for barnets utkomme av sosialiseringsprosessen.

Landsdekkende undersøkelse

I denne studien var hypotesen at kvaliteten på disse prosessene mellom 8. klassingene og henholdsvis deres foreldre og lærere, ville ha betydning for hvorvidt de involverer seg i mobbing av medelever.

1010 gutter og 1073 jenter deltok i den landsdekkende undersøkelsen, gjort av Læringsmiljøsenteret.

En av problemstillingene som ble undersøkt var den ovennevnte. Funnene er delvis i samsvar med hypotesene. For både gutter og jenter hadde "regulation" fra både foreldre og lærer en direkte betydning for hvorvidt de involverte seg i mobbing av medelever. "Connection" til foreldre og lærere hadde også en effekt, men disse effektene var indirekte, og mediertes av "regulation" og "autonomy" fra henholdsvis foreldre og lærere.

At "connection" medieres av de to andre dimensjonene betyr at det å ivareta en god "connection" i neste omgang vil føre til at man også ivaretar god "regulation" og "autonomy". Så vil disse to siste ha betydning for grad av mobbing. Vi fant også noen kjønnsforskjeller: "Autonomy" fra henholdsvis foreldre og lærere hadde kun betydning for mobbing for guttene. For begge kjønn hadde relasjonene til foreldre større betydning for forekomst av mobbing enn relasjonene til lærer.

 

Referanse

Idsoe, T., Solli, E. & Cosmovici, E. M. (2008). Social psychological processes in family and school: More evidence on their relative etiological significance for bullying behaviour. Aggressive Behavior, 34 , 460–474