MENY

Undervisning

Ansatte ved Læringsmiljøsenteret underviser blant annet på barnehagelærerutdanningen, mastergradstudiet i utdanningsvitenskap – spesialpedagogikk, delemne på masternivå om mobbing, ph.d.-programmet i utdanningsvitenskap og flere videreutdanninger.

Barnehage (bachelor)

Læringsmiljøsenteret underviser på barnehagelærerutdanningen (bachelornivå), på heltid og deltid. Emnene er relasjonskompetanse, samspill og samspillsvansker, barn i sorg og krise, sosial mestring, de minste i barnehagen og tidlig innsats.

Utdanningsvitskap (master)

Mastergradstudiet i utdanningsvitenskap – spesialpedagogikk, skal gi studentene innsikt i teoretiske og praktiske problemstillinger i studiets fordypningsområde. Læringsmiljøsenteret har ansvar for undervisning i emnene som omhandler emosjonelt og sosialt sårbare barn og unge, og utagerende vansker. Senteret underviser også i emnene innovasjon og forskingsmetode.

Mastergradstudiet i spesialpedagogikk kvalifiserer for ulike typer av spesialpedagogisk arbeid, og for opptak til ph.d.-programmet i utdanningsvitenskap ved Universitetet i Stavanger.

Mobbing (masteremne)

Det nettbasert emnet Prevention and intervention of bullying in learning environments er frittstående, men kan for masterstudenter i utdanningsvitenskap med profil i spesialpedagogikk tas i stedet for emne MUT205. 

Utdanningsvitskap (doktorgrad)

Ph.d.-programmet i utdanningsvitenskap har som mål at kandidaten skal gjennomføre et selvstendig forskningsarbeid og ferdigstille en vitskapelig avhandling av høy kvalitet. Utdanningsvitenskap er et flerfaglig vitenskapsområde som omfattar forskning om læring, undervisning og danning innenfor ulike samfunnsinstitusjoner.

I ph.d.-programmet i utdanningsvitskap bidrar Læringsmiljøsenteret med undervisning i kurs innen innovasjon og sosiale og emosjonelle vansker.

Videreutdanning - Skolemiljø og ledelse

Studiet på 15 studiepoeng skal gi skoleledere kunnskaper og verktøy for å lede arbeidet med å skape et trygt og godt skolemiljø på sin skole. Studiet tar utgangspunkt i praktiske utfordringer skoleledere står i, og knytter dette til forskningsbasert kunnskap og praktiske løsninger. 

Videreutdanning - Lekbasert læring for de eldste i barnehagen

Videreutdanningen på 15 studiepoeng passer for utdannede barnehagelærer eller andre med relevant bachelor-utdanning. Det bygger på et stort norsk forskningsprosjektet hvor barnehagelærere og forskere sammen har kommet fram til leker og aktiviteter som passer for de eldste i barnehagen, som en lekbasert forberedelse til skolestart.

Videreutdanning for ledere i Aktivitetsskolen (AKS)

Videreutdanningen på 60 studiepoeng er utarbeidet for nåværende og kommende ledere i AKS i Oslo. Studiet er samlingsbasert. Det første året er det overordnede temaet trygt og godt leke- og læringsmiljø, mens det andre året dreier seg om barns sosiale kompetanse og lekbasert læring.