MENY

Relasjoner i barnehagen og foreldres sosio-økonomi

I sitt doktorgradsprosjekt undersøker Ragnhild Lenes betydningen av relasjoner i barnehagen og foreldres sosio-økonomi for barns videre læring og tilpasning.

Kvaliteten på pedagog-barn-relasjonen i barnehage og skole er relatert til tidlig skoletilpasning. For barn i barnehage har en god barn-voksen-relasjon sammenheng med både skolemodenhet, mindre atferdsvansker og bedre språklig fungering.

Pedagoger opplever å ha bedre kvalitet på relasjonen til barn fra familier med høy sosio-økonomi sammenlignet med barn fra familier med svak sosio-økonomi.

Videre ser en at det er en sterk sammenheng mellom foreldrenes sosioøkonomiske bakgrunn og barns skoleresultat. Allerede i 3-års alderen har norske barn med foreldre med høy utdanning og inntekt bedre språkferdigheter sammenlignet med 3-åringer med foreldre med lav utdanning og inntekt.

Det er en overordnet politisk målsetning at barnehagen skal bidra til å utjevne sosiale forskjeller og gi barn like muligheter for å utvikle sitt læringspotensial, og det viser seg at innsats før skolealder gir positivt utfall for det enkelte barn.

Gjennom en kvantitativ studie, tilknyttet Agderprosjektet, skal Ragnhild Lenes undersøke relasjoners betydning i barnehagen og betydningen av foreldres sosio-økonomi for barns videre læring og tilpasning.

Doktorgradsprosjektet skal bidra med kunnskap om sammenhenger mellom jenter og gutters sosioøkonomiske bakgrunn, kvaliteten på pedagog-barn-relasjonen og barns tallferdigheter, språk og sosiale kompetanse.


Studien skal også undersøke stabiliteten i pedagogens oppfatning av kvaliteten på relasjonen og om jenter og gutters sosiale kompetanse og selvregulering kan forklare en eventuell stabilitet i de voksnes oppfatning av kvaliteten på relasjonen.

UiS logo
Ragnhild Lenes

Ragnhild Lenes