MENY

Doktorgradsarbeid om implementering av Respekt

Vi vet at god implementering er en forutsetning for å lykkes med en varig endring. Men hva er implementeringskvalitet? Førsteamanuensis Pål Roland har skrevet sin doktorgradsavhandling om implementering av Respekt.

Implementering er en kompleks fase i endringsarbeidet, og avgjørende for effekten som oppnås. Et sentralt tema som kan gi bedre forståelse av dette arbeidet er implementeringskvalitet.

Med implementering forstår vi det kompliserte arbeidet med å omsette eksempelvis ideer, teorier, program og aktiviteter til praksis. Når en organisasjon eller en del av en organisasjon bestemmer seg for å gjennomføre et endringsarbeid, vil den kritiske fasen være implementeringsfasen (Fullan, 2007).

Det er en fase som er knyttet til komplekse prosesser i organisasjonen, og som forutsetter endring. Det er gjennom god implementering en kan se effekt av arbeidet. Dersom en visjon ikke blir implementert, vil det ikke skje endring. For ansatte i en organisasjon som skal gjennomføre en endring, vil derfor begrepet implementeringskvalitet (Chen, 1998; Greenberg mfl,. 2005; Domitrowich mfl., 2008) utgjøre en viktig forståelsesramme.

Diskrepans mellom visjon og realitet
Implementeringskvaliteten gir et bilde på forholdet mellom det som er planlagt i intervensjonen, og det som faktisk er gjennomført. Et slikt forhold vil i pedagogiske sammenhenger alltid utgjøre et avvik – en diskrepans. Dersom denne diskrepansen er stor, vil implementeringskvaliteten være liten, noe som vil bety liten effekt av endringsprosessen. Dersom diskrepansen er liten (det vil si at mye er gjennomført av det planlagte) vil implementeringskvaliteten være sterk, noe som betyr stor effekt.

Bidrar til kvalitet
Implementeringskvalitet relateres til to hovedkomponenter:

  1. Selve den planlagte endringen (intervensjonen)
  2. Støttesystemet for intervensjonen

Eksempler på planlagt endring er den beskrevne modellen for endringen, og hvordan kunnskapsdelen blir levert (kurs, foredrag, seminar osv.). Støttesystemet kan eksempelvis bestå av materiell (artikler, bøker, nettsider osv.), økonomiske ressurser og ulike former for veiledning (kollegaveiledning, veiledning av prosjektet).

Greenberg mfl. (2005) påpeker at begge disse komponentene må være tilstede for å kunne oppnå god implementeringskvalitet. Begge komponentene er detaljert beskrevet i Greenbergs artikkel, men de er også omtalt i undertegnedes avhandling (Roland, 2012).

Teoretisk forståelse
Implementeringskvalitet er et begrep og en forståelse alle bør ha før de setter i gang planlagte endringsprosesser i organisasjonen, eksempelvis i barnehager og skoler. Ledelsens rolle kan være å føre tilsyn med og oppmuntre i implementeringsprosessen slik at diskrepansen mellom det planlagte og det gjennomførte blir minst mulig.

Barnehager og skoler forventes å delta i kontinuerlige utviklingsprosesser for å forbedre kvaliteten i arbeidet. Da kan det være nyttig å sette seg inn i teorier som gir anbefalinger på hvordan vi forbedrer implementeringskvaliteten, slik at endringsarbeidet gir ønsket effekt.
 

Tekst: Pål Roland, førsteamanuensis SAF, UiS.
 

Er du interessert i å lese Rolands avhandling? Den kan bestilles fra Senter for atferdsforskning:
http://saf.uis.no/publikasjoner/salgsliste/article60417-672.html
 

Referanser

  • Chen, H.-t. (1998). Theory-Driven Evaluations. Advances in Educational Productivity, 7, 15-34.
  • Domitrovich, C.E., Bradshaw, C.P., Poduska, J.M., Hoagwood, K., Buckley, J.A., Olin, S., Romanelli, L.H., Leaf, P.J., Greenberg, M.T. & Ialongo, N.S. (2008). Maximizing the Implementation Quality of Evidence-Based Preventive Interventions in Schools: A Conceptual Framework. Advances in School Mental Health Promotion, 1(3), 6–28.
  • Greenberg, M.T., Domitrovich, C.E., Graczyk, P.A. & Zins, J. E. (2005). The Study of Implementation in School-Based preventive Interventions: Theory, Research, and practice. Promotion of Mental Health and Prevention of Mental and Behavioral Disorders, (3).
  • Fullan, M. (2007). The New Meaning of Educational Change (4. utg.). London: Routledge.
  • Roland, P. (2012). Implementering av skoleutviklingsprogrammet Respekt. Stavanger: Universitetet i Stavanger. Doktorgradsavhandling.