MENY

Revidert Respektprogram

I løpet av 2010 har Senter for atferdsforskning gjennomgått skoleutviklingsprogrammet Respekt. Målet har vært å skape bedre konsistens og kontinuitet i programmet, samt tilpasse programmet på bakgrunn av de erfaringer som er gjort i løpet av programmets levetid.

Klasseledelse vil være gjennomgående i samtlige kursdager. I den nye modellen legges det opp til seks kursdager, med tre kursdager fordelt på hvert av de to årene programmet varer. Tema for kursene er:
 

1. God start
2. Klasseledelse, konsentrasjon og disiplin
3. Mobbing
4. Samarbeid hjem ? skole & skolesamfunnet
5. De sårbare elevene
6. Tunge atferdsproblemer og intervensjoner

God start setter fokus på hva som gjør at lærere, og andre voksne på skolen, har særlig gjennomslagskraft de første dagene av skoleåret. Ved å ha kjennskap til de prosesser der påvirkningen skjer, er det mulig å planlegge hva man vil etablere. Målet er å legge grunnlaget for gode standarder, strukturer og normer. I tillegg vil kursdagen ta for seg reaktiv og proaktiv aggresjon.

Klasseledelse, konsentrasjon og disiplin retter oppmerksomheten mot hverdagslivet i klasserommet og hvordan læreren utøver ledelse i sitt klasseromsarbeid. Arbeidet med ledelse og sosiale aspekter i klassen er et virkemiddel for å realisere skolens oppdrag med hensyn til faglig fokus, gode læringsmiljøer og forebygging av problematferd.

Kursdagen om Mobbing gir informasjon om ulike former for mobbing, årsaksmønstre, forebygging og intervensjoner.

Et godt samarbeid mellom hjem og skole er av avgjørende betydning for elevers faglige og sosiale utvikling. Dette samarbeidet vil være hovedfokuset i kursdagen Samarbeid hjem- skole & skolesamfunnet.

Sårbare elever rammes ekstra hardt dersom klassemiljøet er preget av utrygge relasjoner og mangel på god ledelse. Kursdagen om De sårbare elevene formidler kunnskap om elever med emosjonelle problemer og hvordan lærere best kan arbeide for å forebygge problemutvikling, i tillegg til å legge til rette for læring, trivsel og positiv utvikling.

Enkelte elever har så store problemer at ekstra kompetanse og tiltak i og utenfor klassen er nødvendig. Tunge atferdsproblemer og intervensjoner går grundig gjennom årsaksfaktorer, særlig aggresjonsprofiler, samt ulike atferdsformer. Det vil bli lagt vekt på relasjonsbygging, kontroll og presis intervensjon.


Fra og med skoleåret 2011/2012 tilbyr Respektprogrammet nytt materiell. Senter for atferdsforskning har skrevet fem nye hefter tilknyttet de ulike temaene som tas opp i programmet. Disse kan fritt lastes ned på våre hjemmesider. I løpet av 2011 skal det også utarbeides trykte versjoner av disse heftene. I tillegg arbeides det med å lage filmsnutter som skal illustrere tematikken på de ulike kursdagene. Skoler som deltar i Respekt vil få tilgang til deler av dette filmmateriellet.

Respektprogrammet tilbys samlet til en gruppe skoler, for eksempel to barneskoler og en ungdomsskole. Senter for atferdsforskning er ansvarlig for programmet og gir faglig støtte til skolene med utgangspunkt i et team på ca. tre personer.

Skolen oppretter en prosjektgruppe bestående av skolens ledergruppe. Det kan også være aktuelt å supplere med andre personer. Rektor leder prosjektgruppen og er ansvarlig for implementeringen av programmet.

Hver skoleklynge i Respekt får i tillegg støtte fra en lokal veileder. Veilederen skal være en støtte med hensyn til skolens implementering av programmet, og er tiltenkt en større rolle enn den tidligere har hatt. Veiledren skal kommunisere med skoleeier og Senter for atferdsforskning om fremdriften i arbeidet, samt gi aktiv støtte til rektor.

I forbindelse med hver kursdag er det lagt opp til et oppfølgingsmøte med skolens prosjektgruppe der det aktuelle teamet ved Senter for atferdsforskning er faglig ansvarlig. Fokus for møtet er oppfølging av kurstema og implementering av kursets innhold på skolen. Oppfølgningsmøtet finner sted enten dagen før eller etter kursdagen. Målet er å etablere et tettere samarbeid mellom Senter for atferdsforskning og skolen.

Det skal gjennomføres spørreundersøkelser blant elevene før Respektprogrammet starter. Tilsvarende undersøkelse gjentas etter første og andre programår. Undersøkelsene danner grunnlaget for å vurdere og evaluere utviklingen ved skolen, og vil gi et bilde av hvilke utfordringer skolen bør jobbe særskilt med i løpet av programperioden. I tillegg gjennomføres det en undersøkelse i lærerkollegiet om klasseledelse, samarbeid og elevenes atferd.

Den reviderte utgaven av Respektprogrammet vil være gjeldende for skoler som begynner skoleåret 2011.