MENY

Paradis skole gir ut "Respektnytt"

Paradis skole i Bergen har sett utfordringen med å holde informasjonsflyten og respekthjulene i gang på en skole med rundt 500 elever og mange ansatte i ulike roller og stillingsstørrelser. Denne utfordringen har de møtt med to sentrale tiltak: "Respektnytt" og ansvarliggjøring av trinnlederne.

Ressursgruppen ved Paradis består av rektor, to lærere, helsesøster og leder for SFO. Gruppen fikk en god start på utviklingsarbeidet med utgangspunkt i motiverende forelesninger i regi av SAF. Etter hvert skulle ressursgruppen få erfare hvor krevende det er å jobbe systemisk i en stor skole med mange ansatte i ulike roller og i ulik stillingsstørrelse. Tanken om at implementeringsarbeidet i skolen krever et sterkt fokus på voksenrollen og dens betydning var imidlertid grunnfestet. Det eksisterte klare tanker om at skulle skolen endres, så måtte de voksne endres – og denne endringen måtte skje taktfast.

Hvordan skulle vi så drive arbeidet framover? Hvordan skulle vi sørge for at alle ansatte ved skolen fikk tilgang til nødvendig informasjon, samt bli gitt muligheten til å bidra? Hvilket møtefora skulle nyttes ved informasjonsdeling? Hvordan kunne vi påse at også de med redusert stillingsstørrelse fikk tilgang på lik informasjon, selv ved lavere møtefrekvens på fellesmøter? Hvordan kunne vi sikre at så mange som mulig ville støtte lojalt opp om tiltakene? Spørsmålene var mange, og diskusjonene livlige. Til sist landet ressursgruppen på to tiltak som kunne hjelpe oss med å sikre informasjonsflyten, samt å holde respekthjulene i gang.

Det ene tiltaket handler om utarbeidelse av en instruks til de syv trinnlederne ved skolen. I denne instruksen er det definert utvalgte ansvarsområder knyttet til Respektprogrammet, som trinnlederne er forpliktet til å gjennomføre som en del av trinnsamarbeidet. Instruksen er knyttet til arbeid med disse hovedområdene: klasseledelse, respektmål, evaluering av periodens respektmål, mobbing og trivselstiltak i klassene. Ansvarliggjøringen av trinnlederne, samt innholdet i instruksen oppleves som et nyttig verktøy for å holde arbeidet med Respektprogrammet varmt på de syv trinnene.

Det andre tiltaket så dagens lys i løpet av våren 2011. Vi kjente et sterkt behov for å raskt dele informasjon i etterkant av Respektmøter i ressursgruppen. Det var ikke alltid at dette behovet var forenlig med allerede oppsatt møteplan. I ren utålmodighet over denne situasjonen bestemte ressursgruppen seg for å utgi et eget organ i etterkant av hvert Respektmøte. Dette organet fikk navnet Respektnytt. De ulike Respektnyttene nummeres og dateres, og danner slik sett en kronologisk følgetong over Respektarbeidet ved skolen vår. Respektnytt fungerer som et bindeledd mellom ressursgruppen og alle ansatte ved skolen. Kort tid etter at Ressursgruppen har avholdt et møte, bIir Respektnytt ført i penn av en av medlemmene i ressursgruppen, og distribuert i posthyllene til alle ansatte. I Respektnytt blir det satt fokus på de deler av Respektprogrammet skolen til enhver tid er i gang med, slik at alle ansatte ved skolen blir gjort i stand til å sette seg inn i de tanker som er ment å være felles for skolen. I tillegg blir Respektnytt lagt ut på skolens hjemmeside, slik at foresatte kan følge arbeidet med Respekt.

De to tiltakene som er beskrevet i denne artikkelen opplever vi har vært nyttige for skolen når det gjelder å holde arbeidet med Respektprogrammet levende.

Utgitte Respektnytt kan leses på Paradis skoles hjemmeside.

Ressursgruppen ved Paradis skole ønsker alle Respektskoler lykke til med utviklingsarbeidet!
 

Teksten er skrevet av ressursgruppen ved Paradis skole