MENY

Trening på stoppsamtalen gir trygghet

På Grøden skole sammenligner de trening på stoppsamtalen med livredningskurs: treningen må gjøres jevnlig, og legges inn i skolens planer.

Grødem skole er en stor skole, med 85 ansatte (inklusiv SFO) og 520 elever. De har vært Respektskole i 3 år, og er nå over i videreføringsfasen. Det siste året har hovedfokuset vært autoritative voksne, i tillegg til arbeid mot det overordnede målet om null mobbing. En av flere strategier i arbeidet mot mobbing har vært å styrke kompetansen på kartleggingssamtaler (Innblikk) og på stoppsamtalen (problemløsningssamtaler).

En forutsetning å være forberedt
Etter kurset om mobbing med SAF, fikk vi sterkere bevissthet om hvor viktig det er at den voksne er trygg på gangen i stoppsamtalen, og at man kjenner både fallgruvene og suksessfaktorene. Vår erfaring er at dette er en vanskelig samtale, men at vi har større sjanse for å lykkes når den er godt forberedt. I følge SAF, er stoppsamtalen en avgjørende faktor for å få bukt med mobbing. Det antas at en stor andel av mobbesakene vil kunne løses etter en stoppsamtale, forutsatt at den er gjennomført riktig, og med kontroll av den voksne.

Vi hadde altså teoretisk kunnskap om stoppsamtalen, men trengte å øve konkret på samtaleteknikk og å sjekke om vi greide å anvende kunnskapen. I respektgruppa planla vi derfor en treningsmodell. Vi drøftet problemstillinger med universitetslektor Svein Størksen ved SAF, og fikk både inspirasjon og konkret hjelp. Fra SAF fikk vi også bekreftet at systematisk trening er helt avgjørende for å lykkes med stoppsamtalen.

Bruker fellestid til øving
Denne våren har vi satt av tid til trening på stoppsamtalen i planen for fellestida. Hele personalet fikk informasjon om hensikt og mål med dette, i god tid før treningsøkten. Vi var tydelig overfor personalet om at vi forventet at de stilte forberedt.

Den praktiske treningen i kollegiet hadde følgende punkter:

 • Dramatisering av stoppsamtaler for hele personalgruppa
 • Dialog og umiddelbar evaluering
 • Presentasjon av modell for problemløsningssamtale
 • Visning av en film som viser skjult mobbing: ”Ludde” (fra SAF).
 • Trening i mindre grupper. To og to gjennomfører samtaler, med observatør og umiddelbar evaluering.
 • Oppsummering og erfaringsdeling i plenum

Skoleledelsen dramatiserte
Vi samlet hele personalet til en økt som startet med dramatisering av to stoppsamtaler. Skoleledelsen valgte bevisst å gjennomføre disse samtalene selv. Først gjennomførte vi en samtale hvor den voksne går i fallgruver, blir manipulert og ”lurt” inn i diskusjon. Deretter dramatiserte vi stoppsamtalen der den voksne har kontroll og holder fokus gjennom hele samtalen.

”Finn fem feil!”
Etter hver samtale stoppet vi opp, og ba om umiddelbar tilbakemelding fra salen: ”Finn fem feil!” ”Hva er galt i denne samtalen?” ”Hva er riktig i denne samtalen?” På denne måten fikk vi repetert hvilke fallgruver vi skal være oppmerksomme på, og hvilke hovedmomenter som må være med i en samtale der den voksne har kontrollen. Dette skapte stort engasjement en mandag ettermiddag!

Viktige problemstillinger
I fellesskap gikk vi deretter gjennom malen for problemløsningssamtaler som SAF har utarbeidet. Vi drøftet problemstillinger som:

 • Hvem begynner vi å samtale med?
 • Hvordan klare å holde fokus, og ikke gå inn i en diskusjon?
 • På dette tidspunktet er det ikke vesentlig at mobber innrømmer skyld – det viktigste er å stoppe den uakseptable atferden.
 • Hvordan skaffe nok konkret dokumentasjon om saken?
 • Husk å unngå generelle vendinger, det er viktig å være konkret om hva mobber skal stoppe med.

Når personalet skulle øve, delte vi inn i grupper på 5 -6 personer, på tvers av trinn. Vi valgte å bruke kollegaveiledningsgruppene som er innarbeidet i personalet. I gruppene gjennomførte lærerne tilsvarende stoppsamtaler, med refleksjon i etterkant. Alle gruppene fikk med seg et case. Til slutt samlet vi alle til felles oppsummering.

Nødvendig å trene
Tilbakemeldingen fra lærerne var meget gode. Først og fremst var erfaringen at det er helt nødvendig å trene på stoppsamtalen, og at treningen må skje systematisk over tid. Både erfarne og nyutdannede lærere er enige om at trening er nødvendig.

På samme måte som livredningskurs, må denne treningen gjennomføres jevnlig og legges inn i skolens planer. Trening gjør at den voksne blir trygg på samtaleteknikk, sin egen rolle i samtalen, og på målet med samtalen. En vesentlig forutsetning, som ikke er utdypet i denne artikkelen, er nødvendigheten av å skaffe konkret dokumentasjon i saken. Til dette vil ”Innblikksamtaler” kunne være et viktig hjelpemiddel.


Tekst: Helene Vistnes og Else Liv Eriksen, rektor og inspektør ved Grødem skole