MENY

Bok om elever med akademisk talent

Ikke alle norske elever får de faglige utfordringene de trenger. I boka "Elever med akademisk talent i skolen" får lærere råd om hvordan disse elevene kan identifiseres, møtes og stimuleres.

Ifølge Læringsplakaten skal skolen gi alle elever «like gode føresetnader for å utvikle evner og talent individuelt og i samarbeid med andre. I den norske skolen er det dessverre ikke slik.

– Barn med akademisk talent, også kalt evnerike barn, er en elevgruppe som ofte blir oversett i norsk skole. Uten støtte og tilrettelegging vil elevenes potensial kunne gå til spille, sier Ella Cosmovici Idsøe ved Læringsmiljøsenteret.

Må identifisere elevenes behov

– For at elever med akademisk talent skal utnytte sitt potensial og lykkes i skolen må deres behov bli identifisert og møtt i et rikt og responderende miljø, forteller Idsøe.

Men hvordan vet man om en elev har akademisk talent eller er skoleflink? Hva kan skolen gjøre for å motivere og stimulere akademiske talenter? Hva innebærer det for elevene å ha et slikt talent, og å skille seg så sterkt fra de andre elevene i kognisjon og interesser?

Idsøe har bred erfaring med denne elevgruppen og i boka Elever med akademisk talent i skolen går hun nærmere inn på hvem de talentfulle elevene er, hvilke læringsbehov de har og hvordan lærere kan stimulere til læring.

Kunnskap, verktøy og hjelpemidler

I boka starter Idsøe med å forklare hvordan skoler kan identifisere disse elevene. Videre beskriver hun hva matematisk talent, talent innenfor literacy og naturfaglig talent er, og gir informasjon om kjennetegn og identifisering av talentene.

Idsøe har også viet ett kapittel til mulige psykososiale problemer som elever med akademisk talent kan utvikle.

– Disse elevene skiller seg også ut sosialt og psykisk. For å kunne ivareta barnas sosiale og emosjonelle behov er det viktig at lærere vet hvordan de skal skape et inkluderende læringsmiljø og at de opparbeider et godt samarbeid med foreldrene, sier Idsøe.

I tillegg inneholder boka en samling av sjekklister, konkrete forslag til metoder og strategier og andre hjelpemidler som kan være verdifulle i arbeidet med å identifisere elevenes læringsbehov og eventuelle psykologiske problemer barnet trenger hjelp med.

Et viktig rammeverk for skolen

Idsøe ønsker med denne boka å gi lærere og andre i skole-Norge kunnskap til å gjenkjenne talentfulle elever og bidra til at disse får tilrettelagt undervisning tilpasset sitt faglige nivå.

– Dette rammeverket skal kunne brukes til å gjenkjenne og forstå disse barnas behov, planlegge og iverksette nødvendige tiltak for læring og utvikling, samt bistå dem med støtte for en god sosioemosjonell utvikling, forteller forskeren.

– Boka er først og fremst skrevet for lærere som møter elever med akademisk talent i skolen. Men den passer også for masterstudenter, andre forskere, spesialpedagoger, foreldre som vil forstå egne barn, psykologer og ansatte i pp-tjenesten, sier Idsøe.

Idsøe skrev sin doktoravhandling om identifisering av og klasseromstiltak for evnerike barn, i 2011 ga hun ut boka Våre evnerike barn sammen med Kjell Skogen, og hun ledet et delprosjekt, i forskningsprosjektet Skoleklar, som omhandler barn med stort akademisk potensial.

 

Referanse

Idsøe, E. M. C. (2014). Elever med akademisk talent i skolen. Oslo: Cappelen Damm Akademisk.

 

Les også 

 

Faksimile: Elever med akademisk talent i skolen