MENY

Lærelyst i ulike fag og i grunnleggande ferdigheiter

Det fins 11 nasjonale senter i opplæringa. Dei jobbar anten med grunnleggande ferdigheiter eller med fag. Dei fleste har samla ressursar innanfor sine fag som kan vere til hjelp og inspirasjon for lærarar som ynskjer å gje elevane lærelyst.

 • Fleirkulturell opplæring

  Nasjonalt senter for fleirkulturell opplæring (NAFO) har samla læringsressursar for heile opplæringsløpet.

 • Framandspråk

  Nasjonalt senter for framandspråk i opplæringa har læringsressursar for dei fleste spesialiseringar i grunn- og vidaregåande skule mellom anna på engelsk, fransk, tysk, spansk, japansk, russisk, portugisisk, italiensk, kinesisk, gresk og polsk

 • IKT i utdanninga

  Senter for IKT i utdanninga har samla ei rekkje ressursar retta mot grunnopplæringa. Du kan avgrensa på innholdstype, format og tema eller søkje fritt.

 • Kunst og kultur

  På nettsidene til Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringa finn du undervisningsmateriell, læringsressursar og gode eksempel for heile opplæringsløpet. 

 • Lesing

  Korleis skape leselyst? Lesesenteret har oppretta ei ordning med lesegledarar. Målet er å vekkje leselyst og leseglede hos barn og unge ved å åpne bøker for dei, slik at dei unge sjølv kan finne ei bok som passer.

 • Mat, helse og fysisk aktivitet

  Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet jobbar med å synliggjere og formidle samanhengane mellom fysisk aktivitet, ernæring og læring.
   

 • Matematikk

  På Matematikksenteret sine nettsider ligg bloggen Mattematikkmoro. Her vert det lagt ut inspirerande matematikkoppgaver som pirrar matematikkinteressa.

 • Naturfag

 • Nynorsk

  Nasjonalt senter for nynorsk i opplæringa (Nynorsksenteret) har samla nettressursar til bruk i skulen. 

 • Skriving

  Skrivesenteret har nyleg laga ein skrivesti som er skulebasert kompetanseutvikling i fagområdet skriving. Hensikta med Skrivestien er å skape ei felles forståing for skriving som grunnleggande ferdigheit og auke kompetansen om god skriveopplæring. Lærarar med god kompetanse i skriveopplæring gir elevar skrivelyst.